Home

Sirna lakkoofsa oromoo fi gadaa oromoo

OBN Sad. 03,2011- Sirna lakkoofsa Oromoo fi gadaa Oromoo muraasasaa madda gara garaarraa argannee akka kanaa gadiitti dhiheessineera.

1, LAKKOOFSA OROMOO

Ummatni Oromoo Lakkoofsa qabaa? Gaaffii jettuuf deebiin eeyyeen ni qaba.  Lakkoofsa qabaannanuu dhaha dhooftuun guyyaa,torbee,ji’aa, tibba, waggaa, bara, gadaa, jaarraa fi jaatamjaarraa/barkumee/ jechaa lakkaawataa uummataaf raagaa walanee dhiheessaa,Sirna  Gadaa fi Amantii Waaqeffannaatiin uummata isaanii qajeelchaa fi bulchaa turan.

A, Haala Lakkoofsa itti Lakkaawatan

Lakkoofsa yoo lakkaayu safartuuwwan armaan oliitiin hima malee, caljedhee Qabeenya isaa lakkoofsaan hin himu,waan lagatuu fi teedatus qaba. Akka uummata biroo lakkofsota mallattoon yoo kaayachuu baateyyuu, Oromoon lakkoofsa haala heera uumaatiin walqabsiisee lakkaawata.

1-waaqa/Kallacha-Tokko maali? Tokkeen tokkichuma.
2- Nama/Bokkuu/-Lama maali –Lamaan mucha Re’ee tokkeen-tokkittuma.
3-Sunsuma ibiddaa/maatii/aadaa-Sadi maali? sadeen sunsummanii—–
4-Mucha sa’aa/hormaata-Afur maali? Afran Mucha saayyaa—-
5-Quba harkaa/firaa fi lammii /-shan maali? Shaman Quba harkaa——
6-Jahan jabbii qaraxaa/jahan ganyaa
7-Torban guyyaa dilbataa –Torba maali? Torban naannoo sanbataa
8- Saddeet-Lakkoofsa Gadaa/saddeet dhala leencaa/- saddeet maali? Saddeet dhala leencaa—
9- Lakkoofsa ekeraa/saglan yaa’ii booranaa/Saglan addunyaa- sagal maali? Sagal lakkoofsa ekeraa
10-Mana saddeeqa/kurnan mana waaqaa-kudhan maali? Kurnan Boolla saddiiqaa——
13-mallattoo raawwii dhuma jireenyaa ykn Du’aa
15-Gadabaa- Kaayaa-kaayoo warra biyyoo uffatee
20-Digdamman handaara kuulaa-
30-soddomman uumaa ambaa 
40–afurtamman marsaa gadaa
50—shantamman baatuu/yuuba/ gadaa
60—jahaatamman humnaa
70–torbaatamman dhaaba manaa
80-saddeettamman damee qilxuu
90-sagaltamman gama gaangoo
100- Jaarraa/Dhibba ija gingilchaa
700- jaatamjaarraa
1000-Kuma tokko- Jaatamjaarraa /barkumee/
10,000-kuma kudhan. 100,000-kuma dhibba. 1,000,000-kitila tokko= kumaa kitila.