Dhaaduu Gootummaa Gaaraa Fi Bosona Kutaa 1

Dhaaduu Gootummaa Gaaraa Fi Bosona Kutaa 1

Dhaaduu Gootummaa Gaaraa Fi Bosona

Raasaa Dhawaata Dhufe

Kutaa 1

Orma gamaa gamanaa

Oromoon walii kafanaa

Arsii laga sadiinii

Biyya goota sanniinii

Gurraacha A/ Gannaalee

Ijjoollee Tolaa Baalee

Waamatu laafaa jabaa

Maraa dafee dhaqqabaa

Bakka kufee olqabaa

Sh/ Husseen Abbaa Milkii

Waamatan diina birkii

Buusu Soofumar muraa

Uumaa qubsuma duraa

Madda Walaabuu turaa

Handhuura Gaaddisa namaa

Handhuuraa sirna dhamaa

GadaaOromoo ganamaa

Dibaa Muhammad Gadaa

Garagalchee barbadaa

Qabsiise fuudhee lolee

Husseen Darmoo Jolee

Dhaala gootota kalee

Dhawaataan akka malee

Waaqoo Guutuu dabalee

Dachaa Dhoombiriin galee

Sirna Nafxanyaa waxalee

Saamaa akka fandalalee

Hinnyaanne agaabale.

Waaqo haaloo kuusee

Xayyaara waaqaa buusee

Sirna Moottii kolkolee

Halkanii guyyaa lolee

Gurmuu diina mogolee

Dhayee mirgaan hoffolee

Dhoombiriin maqaan tole

Gootatuu dhiigaan dhaalee

Dhawaataa duraa laalee

Haguma haftee caalee

Lamuu deeboo deebisee

Gootota kumaan leellisee

Jaanaddeen bobbaasee

Humna haarawa qoraasee

Roorroo onnee kolaase.

Madda Walaabuu kaasee

Gootatuu baasa baasee

Waayyuu Dalloo raasee

Biiltuu Haranaan caasee

Bineensa huuraa yaasee

Humna diinaa rarraasee

Dalloo boollatti dachaase

Dooloo Cirratti facaasee

Goda Sooqiddaa walaasee

Ibiddaan gubee dhamaasee

Sararii, Galbii dayyaasee

Middhaadduun alalaasee

Beeltoo-Kurkurruu albaasee

Soofumar Hammarraan abaasee

Ginniirii Jaarraa tamsaasee

 

Hulluuqaa Weebiin tarsaasee

Sikkisaa irraan dhangalaasee

Reeffaa madoo irraa harcaasee

Mandooyyuun dambalaasee

Baalee-Gadabiin fullaase

Baalee biyya goototaa

Taanee akka hammoomotaa

Yaane raasaa oorrotaa

Hardaaqa diida shookotaa

Hundalee hadaamotaa

Baddaa gaarriin dhaamotaa

Bosona qaxxaamurree

Galaana laggiin murree

Quphsuma Arsii tarree

Gammoojjii buune marree

Coomaa dhadhaa carree

Walii laalaa qarree

Bullee qorran agarree

Ganama diina waqarree

Olumaa-gadi rarree

Bineensaa lafatti harree

Dhiifnee bira dabarre.

Wallaabuu gubbaa gaaraa

Reebee Malkaa Amaaraa

Gobbeelle karaa qaararrii

Biddiimoon Diida Camarrii

Hagayya bokkoollessee

Bokkaa dhoobbessee

Weelmal dhiigaan boorresse

Utaale malkaa gamaa

Tuullii awwaala namaa

Lola Muhammad Gadaa

Diina kaaye laqadaa

Waaqoo Dhoonbiriin galee

Jaanaddeen dachaa dabale

Loowwan Roophilaan fixee

Diidarratti afee lixee

Bineensaa allaattiin rumee

Aduu roobni tumee

Gogaa foon irraa dhumee

Adaadii cabbii seeyee

Maalalaa laga ceeye

Hagayyaa Gorraasa’aa

Haaloo gadoo dhaasa’aa

Yaadoti dhiigaan boorayee

Lafti doomaan coollayee

Handhuura torban Mannaa

Baddaa Biiltuu Harannaa

Bosona duummessa gannaa

Bakka ammweessa jannaa

Fixeensa leeman Riraa

Garambaa Saatoo ciraa

Biyya goota qanani’ e

Sheedamirin mandi’e

Qorri miila gaadi’ee

Baatuu jalaan qaari’e

Machiin Hambborroo saayyaa

Mandooyyuu ganda Raayyaa

Ilaala laga Shaayyaa

Gaafa Roobee Walashee

Dhiigaan biyyee qamashee

Diidaa bineensi alanshe

Leenca maraa xaree

Leenci Sheekaa Barbaree

Shigidee hatantaree

Qamadii keessa raree

Reeffa lafatti hare

Sikkisaan goota kumaa

Haaloo bafata gumaa

Duula fardaa bobbaasee

Olii- gadi qoraasee

Humna diinaa hobbaasee

Dhiiga raasaa lolaase.

Baalee diida oorrotaa

Hardaaqa hadaamotaa

Ala bullee dhaamotaa

Adaanoo badhee wataraa

Ganda Siree qarqaraa

Dhaabiin lola jarjaraa

Gaafa lola Geetaraa

Diida jabbii sheedaraa

Haadhaa gurbaa xeenxaraa

Mirgaan gale geeraraa

Yoo Sandaaboo qabannee

Ililchitee gammanne

Ganda Kaarra Maganee

Loowwan waaree banee

Reebuu ganamfannee

Gooroo dhaqqabannee

Dabeessatuu harganee

Gootota biraa ganee

Haati deette qaanfattee

Lafa laalte saalfattee.

Soofumariin hundalee

Qacaan margaa gubalee

Deeboo gaafa Quxalee

Deebitee kottoonfatee

Lallabaa hiddoonfatee

Reeffaa madoo gatee

Gurmuun diinaa baqatee.

Soofumar Abbaa muraa

Ittisaa cufee duraa

Hulluuqaa laga Weebaa

Duubaan dhaqqabee reebaa

Olii- gad agaabalee

Galtee namaa maalalee

Madda hammeenna dhalee

Badii roorromaqalee

Fidee biyyattigale

Agaafiraa Qaalluu Goodaa

Akka kormaa baroodaa

Bishaan guutee boorilee

Gama laga Weebilee

Malkaan ceeye Wicimaa

Dhugee gurraacha tilmaa

Karaa gaara Waamuraa

Goodda hinqabne qaxxaamura

Gubbaa yaane walmura

Hincinnii Dhaga-booraaa

Odaa sammeessa booraa

Biyya buraatoon sooraa

Leeman-Saafoon cooraa

Bosona qaxxaamurrree

Gandiin gubaa unkuree

Aarri qaqaa guraanguree

Baddaa Gaashangalaa muree

Dhaqe galuu mukkuree

Biyya goota galaanaa

Dhiiraa dhalaan waraanaa

Lafaa- namni lolu

Laayyoon galti hintolu

Mirgaa- bitaa laalee

Akka godhu wallaalee

Hoongoon milkii caalee

Sadaasa bonni iyyee

Tubbaan hafarsee biyyee

Sukkuumee akka dhiyee

Diina allaatii dhiye Danaba galee huursee

Elemtuu waarii fuursee

Machiin duulaa hafuursee

Lolaan dabeessa suursee

 

Huursaa dannaba saayyaa

Hafuursaa goota Raayyaa

Huuruu galaana Shaayyaa

Dhaabiin Orma aayyaa.

Akka duraan kakatee

Duulee gaara qabatee

Caccabaa gangalatee

Bastoola hidhate gatee

Waabee laale baqatee

Dheefaan gale dagatee

Osoo silaa baratee

Hinduuluu abdatee

Akka yaade hanqatee

Marroo lamuu salphate

Gaarriin Baalee naannayee

Dhaltiin gootaa aanayee

Oduu lolaa dhagayee

Qawwee fuudhee haxaayee

Laqadee laagaa kaayee

Nyaachisee eege qophaayee

Halkan roobaa duummessaa

Gaara goota buullessaa

Waca sinbiraa gayee

Dhukaasa dura bayee

Dabeessa garaan nayee

Ibiddatuu bobayee

Bishaan dhiigaan boorayee

Hafuurri aaraa dhayee

Tubbaa- bombiin waldhayee

Dhagaa muka dhadhayee

Rooba cirrachaa tayee

Gootaratti walgayee

Jabaan obsee dandayee

Humna diinaa daadayee

Reeffaa madoo laakkayee

Mirga biyyaa daye

Lolleen akka ijoollee

Gootota waliin oollee

Laajjoo Odaa Nageellee

Lolaan diina affeelle.

Kilaashiin Kaarruu seelee

Shawshawaataan haleelee

Haxxiyyaan diina affeelee

Faroon mirgaa qajeelee

Gaaratti reeffi eele

Lola barii barraaqaa

Labbaa kolee Cillaaqaa

Cinaa dabee burraaqaa

Qaaquraa bi8rbirootaa

Boccuu gubbaa Dirrootaa

Obbii gamas ardootaa

Waa tole lola gootaa

Odolee akka magaalaa

Odiyyoo Laajjooo ilaalaa

Galaana Waabee qarree

Galaan sammeessa carree

Halkan rooba duummessaa

Kaamoo mana buullessaa

Bulle siggaan hammaatee

Bubbeenqorraa jabaatee

Dhufte jennaan bobbaatee

Luuyna garaan sodaatee

Halkan barii fagaatee

Gootatti ufjibaatee

Akkuma taate-taatee

Obboroo weenniin aatee

Lukkuun iyyinaan kaatee

Yeeyyiin qowqowa yaatee

Diinaan walitti baatee

Ibiddi ifee walnyaate

Gishuu yuuba goofaree

Haxxiyyaa harki baree

Saattuu labbaa raaree

Aliyyi Obbiin maree

Deefoo gamaa waqaree

“WaddiTakluun”jarjare

Laajjituu Kaarra Cawaa

Gaara Shillaan dallawaa

Garaacha qarree Beebee

Hafuursaan lola reebee

Odiyyoo gurri bayee

Oduu fagoo dhagayee

Dirraan lafa gaye

Hunda Gaashangalaa

Lafa korma algalaa

Gadamsi fandalalaa

Ganamaa galgalaa

Leeman Hoorraa raasee

Dannaba jabbiiyaasee

Daayee bobbaan oolagalaa

Hora Soobbaa waljalaa

Dhugee filicaa galaa

Haaloo gadotuu kaasee

Goota manaa baase

Joollee gaara leemanii

Biyyaan nama beekanii

Qaataa gala eeganii

Buuroo lafa saphansaa

Haroorressaa agamsaa

Waabee gama Raphasaa

Reebuun galaana taatee

Yeeyyiin Faracaan yaatee

Araar Maqqaalla ciisaa

Gurmuun akka kinniisaa.

Laajjoo Birbirsa Xabboo

Warra gootaan abboo

Jedhe Aanoleen yaasee

Baddaan Wacaalee baasee

Birbirsaa heexoo raasee

Gaayyoo gammaa dayyaasee

Madarsoon Deefoo dachaasee

Laajjituu kormi daayee

Qeerroon lolaa kurfaayee

Raayya Gadabii kaasee

Roorroo dhayee dayyaasee

Allummaa Shifaa yaasee

Saatoo garambaa raasee

Boojuu harkaa dachaasee

Lammii mirga badhaase.

Baaliyyoo lafa gaaraa

Midhaan oorruu handaaraa

Birraa aseetaan gaaree

Margaa muka daraaree

Baatuu duummessa haqe

Looyee olii-gad maqee

Diina baanatee dhaqe

Akka hiddii cafaqee

Lootii irboora naqe

Aliyyi lola dhagayee

Waabee qarree dhadhayee

Madarsoon dhufe dhayee

Obbii jala naannayee

Dhibaayyuu irraan bayee

Goda Biilaa dallayee

Diddiga lubbuu gayee

Deebisuun dhibaa taye.

Odaa Nageellee gubbaa

Dhukkaasa bombii tubbaa

Dimimmisa ganamaa

Dhagaye laga gamaa

Akaakkayuun Subuqaa

Goota hinfeene tuqaa

Adaaddoo gaaraa gadii

Qacalee korma Adii

Leenci darmiin dhalatee

Imala jiraa barfatee

Firaa fiixaa abdatee

Dhangaggoo diida kaloo

Loowwan Aadamii Aloo

Akaakkayyuu Subuqaa

Duruu hinfedhu tuqaa

Gooroo gadi laalchisee

Otoochorra kaachisee

Otoforraa utaalchisee

Jabaa dinnaa udaansisee

Barritti akka dhaddee

Tubbaa bombiin waddee

Cokoon gootaa laqaddee

Hiriyyaan dhabe gaddee

Haati tokkichaa badde.

Baqatuun birdiiffatee

Meeshaa gatee diriirfatee

Qawwee qofaan ciniinnatee

Waraannaan jilbbiifatee

Warwaatee uf ajiifatee

Hingalle jabaan dhiibatee

Lubbuun baatee dhidhiitatee

Dhiira-dhalaan hikkatee

Dhiirti loluu Wayyaanee

Odaan baatuun hinbaanee

Durbatuu baasa baasee

Muka mooyyeetiin kaasee

Mataa diinaa tarsaasee

Girinoof hiikuu dandayee

Faantuun haarawa tayee

Machaayaan warra bayee

Oduu fagoo dhagayee

Dirraan lafa gaye.

Adaaddoo muka gammoojjii

Adaadii haya boojjii

Adeessi dhaye talboojjii

Akkatti galtu moojii

Loowwantuu na dhamaasaa

Hayatuu nadha baasaa

Albulli diinaa naasaa

Iddee akka qarxaasaa

Bitaa-mirgarra caasee

Olii-gadii dhabanaasee

Akka baalaa harcaasee

Baafatee haaloo-gadoo

Kaafatuu reeffaa madoo

Dhoorgee irraa ittisee

Lafa itti dhiphisee

Haaloo-gadoon kaaftee

Gootota markaan yaaftee

Dubartiin baasa baaftee

Meenaan mataa tarsaaftee

Kukurfoo durba teennaa

Ulfinna Sirerra keenna

Gurmuun duuba duraa

Dhufu biyya unkuraa

Akkuma tokkoti gamuraa

Dhugaa afaan micciiraa

Barcumaa wal jijjiiraa

Badii-yakki diriiraa

Nama hidhaa ajjeessaa

Awwaala fageessaa

Saamee jiruu hammeessaa

Leetoo itti hadheessaa

Madhaa-maatii keessaa

Baasee biyya balleessaa

Baqachiisee bulleessaa

Akka fedhe murteessaa

Mirga itti daangessaa

Bulchuun baraaxxessaa

Haadaa baasu laallessaa

Gootota faana dhayee

Dhaloota manaa bayee

Dhawaataan aadaa tayee

Dhaalaa roorroo dandayee

Ittisaa armaan gaye

Moogaa gawwaan duroomee

Moofaan duraa dulloomee

Gaafa hururee kufee

Gurmuun biraa dhufee

Dhiiga xuuxaa kulufee

Dhiibbaa walitti sufee

Gaafii mirgaa sakaalaa

Haguma duraa caalaa

Marroon walirraa laalaa

Dhawaata waldhaalaa

Afaan haqaqqaalaa

                                 Daboolaa awwaalaa

Rakkoo dachaa dabalee

Duudhaa xaxaa gamalee

Akka dheengaddaa kalee

Gubaa,waddaa waxalee

Humnaan saamaa sagalee

Walii laalaa fandalalee

Soorataa nagayaan galee

Jiraatuun badima dhalee

Dagaagee furmaata malee

Abbaa biyyaa quucaree

Dhiiga iddaa xuuxaree

Koree itti waltaree

Ukkaamsaa hatantaree

Saamee nyaataa dararee

Hurrii ijatti maree

Konfii itti raree

Qawween irra gugatee

Qabee irra quphatee

Yaruu itti luqqifatee

Ilmaan itti guddifatee

Abbaan biraa agabee

Birxa hinbaane qalabee

Qaraa-hayyuu adabee

Akka dubbatuun dhabee

Ukkaamsee afaan qabee

Guyyaan gootatii dabee

Jabaan dhawaata cabee

Yoo lolaa hin sokeennee

Jabaan walirraan dheennee

Baaka deemnun geennee

Ammallee irraan teennee

Falmaa lafan keennee

Roorrisaan harka dhiigaa

“Shoorarkeessaa”jedhaa fiigaa

Handhuuraa biyyaa diigaa

Waabaa maqaan utulchaa

Akka gaalaa bulbulchaa

“Na sii beeka si bulchaa,

Anatuu mirga sii eegaa,

Duroomee si baasa deegaa.”

Jedhaa bookkisaa gadoodee

Akka kormaa baroodee

Biyya mana shaagalaa

Godhee raasaa agaabalaa.

Gurraacha A/Gannaalee

Ijoollee Tolaa Baalee

Diida’aa diina sakaalee

Arsiin gamaa gamanaa

Baasa hinbaafne baranaa

Duruu walii kafanaa

Waddi Takluun garanaa

Iyyaa jiraa” namana

Maali” jedhaa jarana

Wayyaaneen kamaqalee

Waayyaanne harkuma kalee

Waddi Gabreen maqalee

Waa saamuu dhiiga qalee

Waddaa foon waxalee

Waljalaa badii dhalee

Waraabo agaabalee

Rumichi itti dabalee

Rigee koolaan kabalee

Badii warrattiin galee.

Gaara Baatuu hundalee

Gaamaan saatoo gubalee

Margee deeboo Quxalee

Deebitee kottoonfatee

Dheessaa hiddoonfatee

Reeffaa-madoo gatee

Iyyaa biraa baqatee.

Kajawaa Afran hoodaa

Wayyooma Qaalluu Goodaa

Duraanuu diinaa oodaa

Gungumee gadoodaa

Akka kormaa baroodaa

Dubbii garaa boodaa

Hammaatuun abaasee

Qaallu Waaqaa kaasee

Geettee itti alalaasee

Duula biyyaa baasee

Ebba itti dhangalaasee

Biifee Weebirraa yaasee

Gootota Lolaa bobbaase

Bishaan laga Wicimaa

Dhuge gurraacha tilmaa

Karaan gaara Waamuraa

Baasu goodda walmuraa

Birbiroota Bubbiftuu

Yoo lafti dimimmiftu

Hincinnii Dhaga Booraa

Biyya sammeessa booraa

Shakakaa damma sooraa

Goototaa lolli cooraa

Lafa hinseenu uree

Waaqallee itti furee

Akkan korre unkuree

Gala dhorge mukkuree

Heexoo gaara qaxxaamuree

Leeman-saafoon muree

Dhufee barii barraaqaas

Karaa Kolee burraaqaa

Gubbaa Saattuu Cillaaqaa

Qaaquraa Birbirootaa

Boccurraan Dirrootaa

Karaa ganda jaammotaa

Yaase halkan dhaamotaa

Aboosara Ardootaa

Waa tole lolli gootaa

Kilaashii kaarruu seelee

Shawshawaataan haleelee

Bombii tubbaan affeelee

Faroon gootaa qajeelee

Reeffi diinaa eelee.

Gubbaan bombii dhooyaa

Roophilaan itti gooyaa

Qilleensa irra looyaa

Ibidda bobayu tooyaa

Hindhiisu addaan fooyaa

Immimmaan dhiiga booyaa

Qabeenna irraa naqaa

Humnaan saamaa cafaqaa

Hidhaa guraaraa qaqaa

Sanyii lafarraa haqaa

Maatiin addaan baqaqaa

Biyya ambaatti baqaa

“Diimokraa bunnaqaa”

Jedha jijjiiree maqaa

Roorroon hinbeeku teedaa

Waaqaa lafaan arreedaa

Laafaa-jabaa dheedaa

Hammeenna haada bayee

Cubbuun morma gayee

Lubbuun tapha tayee

Warra nagaya hawwee

Diimokraasii qawwee

Misaa’ila akka jawwee

Furguggatuun lawwee

Fagoo Roophilaan baataa

Lafa irraa ol fagaataa

Yookaan shawshawaata

Galaanarraa dhawaata

Tooyaa irratti dhoosaa

Lafa waliin sochoosaa

Ibiddaan gubee oosaa

Kanatuu dubbii dhalee

Marattuu badiin galee

Gurmuun akka maraataa

Waluma jijjiiruu qaataa

Martinuu walfakkaataa

Ar’aa moo boruu laataa

Jedhuun rakkoon jabaataa

Dararaan gadi hammaataa

Fala dhabuun filmaataa

Falmaa ittisaa jiraataa

Diddaan roorroo daadayee

Baraa-waggaa laakkayee

Deemuun arma gaye.

Gurmuu diinaa baraaraa

Sanyii kutuu haraaraa

Dhiigaa dharraa araada

Diidaa boore barbaada

Diiggaa godhatee aadaa

Dhiibbaa afaan qadaadaa

Bulchuu jalatti kufee

Dhalootaan walitti sufee

Walirraa dhaala dhufe

Humnaan jeenfee mitigee

Fudhatuu didee fiddigee

Gudeelcha ciisu jigee

Bineensi quufee diddige.

Mirga uumaa kaleessa

Hawwiin guyyaa keessaa

Deemsaan addaan fageessaa

Saamaa hidhaa ajjeessaa

Jabaan laafaa bulleessaa

Yoo dadhabe busheessaa

Maqaa faalee xureessaa

Yookaan saamee xiqqeessaa

Hiyyummaan sileessaa

Gammuree ifiin qixxeessa

Gariin roorroo dheessaa

Yaraan misa fakkeessaa

Badii wal akkeessaa

Diinaa hallanyeessaa

Kosii abbaa hambaa

Dhaala dhoorgaa xambaa

Godhuun biyya ambaa

Jiruu leetoo garbaa

Jiraatuu maayii kalbaa

Hafee lubbuun darba

Biyya ambaa dhaqee

Roorroon leephoo naqee

Uumaa-aadarraa maqee

Abalootee deeguun haqee

Akka sooqiddaa baqee

Yaadaan babbaqaqee

Boobaa sange shigidee

Booyaa jiraatuu gidee

Sooggoo salphinna didee

Roorroo falmuu fidee.

Gaddisa sirna Gadaa

Waggaa 8 gammadaa

Waliin bulchaa deebisee

Hoggana filaa eebisee

Kennu walirraa fuudhaa

Qaalluun duratti duudhaa

Tolchaa walitti sufee

Dhawaataan as dhufe.

Handhuuraa hallanyaa addaa

Abalootee Oromoo maddaa

Walaabuu lafa dammaa

Dhadhaa haga ammaa

Quphsuma ilmaan Arsee

Lafeen goototaa marsee

Ijaaree dhiigaan laanbubee

Asdhufe cichaan hubee

Walaabuun dalluu biyyaa

Uumaa,quphsuma kiyyaa

Awwaala handhuura tiyyaa

Akka Muhammad Gadaa

Gootota sirna badaa

Gabroonfataa laqadaa

Dhaalaan arma gayee

Garii seenaa dhagayee

Argee faana dhayee

Waaqoo Guutuu faa tayee

Hordofuu manaa baye.

Biyyoo biyya galaanaa

Dhiiraa-dhalaan waraanaa

Hurriin gaara naannayee

Huumiin duulaa daadayee

Dhaltiin gootaa aanayee

Fagoo imala bayee

Oduu Odii dhagayee

Buusan gannaa uldhulee

Ganna roobaan bulbulee

Ayyaantuun Urjii torbaa

Dhawa Callee golbaa

Laalu abbaa gorbaa

Himuu diina kolbaa

Abbeeraan dhiiraa-durbaa

Arreedaa abbaan gurbaa

Tokkicha kumaan lolee

Muraa-dabaa hoffolee

Gurraa-maqaan tolee

Abdii lammii qacalee

Mirga gonfatee galee

Eessumman shanee dachaa

Damee akka dhadachaa

Dagaagee diina gingilchaa

Galee haawwonni ililchaa

Badheessa ganni galee

Ameessi jabbii dhalee

Roobatuu biyya falee

Biyyoo roobaa-nagayaa

Ambayyoo waa dhagayaa

Waaqayyotuu dallayaa

Hamaa karaa gangalchaa

Jabaa biyyaa dagalchaa

Biyyatuu yaadaan halchaa

Marti abaabuu-galalchaa

Waaqaa galata galchaa

Roorroon jibbee hadhaayee

Akka leenca madaayee

Haaloo-gadoon machaayee

Goraa-morkaan gadaayee

Barii barraaqa daayee

Shamaa keessaa ajaayee

Haqooqee laagaa kaayee

Eelaa huura haxaayee

Addaan cokee akaayee

Hafanaan qabanaayee

Karaan tolee qulqullaayee

Daraaraan dhugaa urgaayee

Hinteenne gugurtaayee

HIn boqannee dandayee

Hafuuraan ollaa gayee

Hafuurri aaraa dhayee

Oduu lolaa dhagayee

Dabeessi dheesse nayee

Mandiisuu haadaa baatee

Fororsa roobaa taatee

Bakakkaa Waaqaa seeyee

Hin dheenne lafaa ceeyee

Dhaabiin bakakkaan buutee

Gootattuu lubbuu fuutee

Hingaabbu osoo duutee

Osoo lubbuun baqadhee

Ciisee garaan dhawadhee

Ciqileen lafaan qabee

Ciniinaa dhagaatti dabee

Tubbaan cirracha tayee

Facaasaa dhagaa dhayee

Mukaa-citaan bobayee

Osoo lubbuun raatayee

Baasuu dheessee haafayee

Diina ittisee daadayee

Hingalinii mirga dayee

Silaa namoomaa bayee

Gurruu fiixaa na gayee

Hin duunee hin madaayee

Akka leencaa gadaayee

Haaloo-gadoon dabalee

Goraa-morka akka malee

Dachaa wareega kalee

Gumaa gootota biraa

Kufanii baasuu tirtiraa

Ammallee diina gidiraa

Bitaa-mirgaan gibiraa

Roorroo hidda ciraa

Hinduune lubbuun jira

Barreessaan

Gadaa Hunde