Furmaanni rakkoo oromoo maali??

Furmaanni rakkoo oromoo maali?? JANUARY 26, 2017 / JIBRIL EBRAHIM ​#RAKKOO_FI_FURMAATA_UMMATA_OROMOO – #RAKKOO_UMMATA_OROMOO – Rakkoon saba keenyaa – Gabrumma – Hiyyummaa – Walirratti duula – Wal amantaa dhabuu – Wal tuffachuu – Shillaadha, sabni gabroome gabrummaa jalaa bahuuf qabsoo jajjabaa gaggeessuu qaba. Qabsoon tokko ummata ofii irratti (Karaa rakkoo tana keessaa nu baasa jedhee itti […]

Baqattota Oromoo biyya amba kessatti darama jiran bira dhaabbachuu dirqama Oromo maraati!

    Baqattota Oromoo biyya amba kessatti darama jiran bira dhaabbachuu dirqama Oromo maraati! Akkuma beekamu yeroo ammaa gochaan sukkannessaa mootummaan Aduunya baqatotaa biyyaa amba irrattii gaggessa jiru waan addunyaa hunda gaddisisaa jiruu ta’uun ni bekama.baqattotaa kana kessaa bay’een isaani ilmaan oromo ta’us qubaa ni qabnaa.sabaabni hedduun oromoon itti biyyaa baqatee biyya akkuma oromoota lakkofsaan […]

Faayidaa-Addaa Oromiyaan Magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabdu

Faayidaa-Addaa Oromiyaan Magaalaa Finfinnee irraa argachuu qabdu (Sultan Abdo) Finfinneen Magaalaa guddoo Oromiyaa akka taate heera Mootummaa Naannoo Oromiyaa fooyya’e labsii lakk.94/1997 kwt.2(3) irratti tumameera. Heerri mootummaa RDFI kwt. 49(5) jalatti Finfinneen gidduu Naannoo Oromiyaatti kan argamtu waan taateef Faayidaan-Addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu ni eeggama jedha. Faayidaan-Addaa kuniis tajaajila hawaasaa, qabeenya uumamaa, bulchiinsa […]

ETHIOPIA : WAYYAANEEN MAAF GIBIRA OLIIF GADI DHOOFTI? –

  ETHIOPIA: WAYYAANEEN MAAF GIBIRA OLIIF GADI DHOOFTI? 1. Waayyaaneen Tilmaama Gibiraa kan oliif gadi dhooftuuf daldaltoota humna hinqabne tapha ala gootee dinagdeetiin dursitee saba cabsitee bulchiinsashee dheereffachuufidha. Fakkeenyaf, lafa gabaa guddicha Markaataa’ keessaa akka kanaan saboota biraa duguugdee ariiteetu Ilmaan Tigiraayi qofa dhuunfachiisteetti. Warreen kaan heeyyama isaanii deebi’anii haaromsuu hindandeenyeef cufanii sokkuuf dirqamu. Mee mana Warqee […]

Two Names Solution for Both Finfinne/Addisaba and Oromia/Ethiopia!

Two Names Solution for Both Finfinne/Addisaba and Oromia/Ethiopia! Nowadays two names solution for the capital – Finfinne/Addisaba is almost accepted by both pro-Ethiopia and pro-Oromia nationals, but why not for the country – Oromia/Ethiopia? The #OromoProtest clearly showed us the exisitng very deep mistrust between Ethiopian lovers and Oromian promoters. Pro-Oromia citzens payed huge sacrifice […]

oromiyaa?

Do you know these facts? Nearly 90% of political prisoners in Ethiopia are Oromo nationals. OromiaMapIn a survey of more than 500 Oromo refugees in Minnesota, 69% of men and 37% of women had been tortured by Ethiopian government. This number is considerably more than the 5-35% for other refugee populations. The Oromo language is […]

S A U D I A R A B I A

Nutigaafabiyyaabaanu,dheessinu Kanbaqanneebiyyaormaajirru. Nuufdabartiimalee,hinyaanne Akkasaqaqamnee,badhettihiraarru. – Waangaachoniyaa, biyyoowarrabaajennee. LiibanWalaalo, JechaaSoomaleekadhannee. – Wariyaaso’oo,orotnuunjedhu Sotag,Oromodii,iskabaha. Wayyaagaraakoohiikaaisaa Wallaalus,Ijarraatilmaamagaratunanaha. – Isabiradabarraan,Basasodhufnee, BaharaDiimaa,Adii,Buleedhugaa. “Sooqiddabaattaajennaandeegarraulfaata”jedhee harkaanlafarraduguugaa. – Faatihaaqaraanee, Shihaadaaqabannee, 2 ErgaYamangeennebooda. GaarreeniifiBu’aabahiinjira Cinqaawwankaraahuduuda. – Gammoojjiibattalaakaanee, Qileeyaabbanneefiixaa. CaafiigubbaasaniiSigiigaannan, Konkolaataadakabu’axiixaa. – Firakiyyastahee,hiriyyaas Kananiisiniifdhaamu. KaraakanaKoottaajedhee Abadanisinhinwaamu. – Biyyakeennataa’aa Achumajiraachuuwayyaa. Biyyiufiikafanaa,haadha Yooqabaatanuufayyaa. – Kandubbiioltuulee,OduuSaudiArabia Mi’eessee,dhaadhesseeisinittihimu. Qananiitasaargatee,galeeijoollee Asdhadha’u,qileettihaadhidhimu. – Kanjireenyaisaaosoohinfooyyeeffatin 3 Mootummaangalchuufbarbaadu. Aakirfimunkariiaddunyaaargee Jiruu,du’airraahafee,qabachuufyaadu. – Isaannamaamitiimiidhugaa HaatuubiyyeetiAwwaaldiigessaa. […]

theGadaa system

ARVE   ARVE     culture Oromo have a very rich culture, fostered by the size of the population and large land areas with diverse climatic conditions. One highly developed self-sufficient system which has influenced every aspect of Oromo life is theGadaa system. It is a system that organizes the Oromo society into groups or […]

OROMUMMAA -> SABBOONUMMAA -> WAREEGAMA -> WALABUMMAA -> OROMOO

OROMUMMAA -> SABBOONUMMAA -> WAREEGAMA -> WALABUMMAA -> OROMOO Qabsoon Oromoo halkanii fi guyyaa xiinxala itti heddummeessinee busheessuuf yaallu, har’aa sadarkaa eenyullee dura dhaabbachuu hin dandeenyetti ce’aa jiraachuu guyyuu argaa jirra. Yaadi Ummataa bifa kamiitu Qabsoo sabichaa milkeessu keessatti shoora ol aanaa ni qabaata. Dhimma Biyyaa kan ilaallatuu mitii, dhimmi nama dhuunfaayyuu yaadaa fi qeeqa […]

Itiyoophiyaa: Tarkaanfiin humnaa mormii ukkaamsuf fudhatame namoota dhibbaatamaan lakkaawwaman ajjeesise

Daarkiteerri dhaabbata mirga namaa hordofu, Hiyumaan Raayit Wochii kan taate Lesilee Lafkaw akka dubbattetti “humnoonni nageenyaa Itiyoophiyaa, lubbuu namaaf tufii guddaa argisiisun, baratoota, qonnaan bultoota fi mormitoota nagayaa irratti dhukaasun ajjeesanii jiru.Mootummaan hatattamaan namoota badii tokko malee hidhaman gadi yaa dhiisu, miidha gahe ilaalchisee qorannoo bilisaafi amanamaa ta’e yaa dhiheesu, humnoota nageenyaa tarkaanfii kana fudhatan […]

Human Right Watch ethiopia

Hopes that Ethiopia’s government would ease its crackdown on dissent ahead of the May 2015 elections were dashed in 2014. Instead the government continued to use arbitrary arrests and prosecutions to silence journalists, bloggers, protesters, and supporters of opposition political parties; police responded to peaceful protests with excessive force; and there was no indication of […]

Dhaaduu Gootummaa Gaaraa Fi Bosona Kutaa 1

Dhaaduu Gootummaa Gaaraa Fi Bosona Kutaa 1 Dhaaduu Gootummaa Gaaraa Fi Bosona Raasaa Dhawaata Dhufe Kutaa 1 Orma gamaa gamanaa Oromoon walii kafanaa Arsii laga sadiinii Biyya goota sanniinii Gurraacha A/ Gannaalee Ijjoollee Tolaa Baalee Waamatu laafaa jabaa Maraa dafee dhaqqabaa Bakka kufee olqabaa Sh/ Husseen Abbaa Milkii Waamatan diina birkii Buusu Soofumar muraa Uumaa […]

Aanaa Arsii Amiinyaa Arsii Nageelle Ajjee Adaabbaa> Haqo, Birbirsa(Laajo) Heeraro Asako Boqojjii Collee Digaluuf Xijjoo Dodola Doddotaa-siree Gadab Giniri Gololchaa Hexoosa Jajjuu Kofale Kokosa Martii Muneessa Nansaboo(worqaa) Roobee Shaallaa Shaashamannee Seeruu Shirka Sude Tena Wandoo Xiyyoo Zuwaay Dugdaa ykn Danbal Gunaa(aanaa) Balee Gasgaar Loddee Hexxoossa

Mootummoota Oromiyaa durii keessaa

    Mootummoota Oromiyaa durii keessaa   Guyya har’aas Oromiyaa Kibba Lixaa yaadaan isin geessinee seenaafi mootummoota #Gibee (Shanan Gibee) irraa isin barsiifna. Haaluma kanaan mootummoota nannawaa biraa isiniin qaqqabsiisa .   Ummanni Oromoo naannawaa kanaas akkuma ummata Oromoo naannawaa biroo mootummaa mataasaanii hundeeffatanii ofiin of bulchaa turan. Mootummoota Oromiyaa Kibba Lixaa keessaa shanan Gibee […]

Jen. Huseen Bunee Daraaraa (1906-2009)

    Jen. Huseen Bunee Daraaraa (1906-2009) Abbaa isaa obbo Daraaraa Godaanaa fi haadha isaa aadde Hawwaa Badhaasoo irraa bara 1906 Kibba Oromiyaatti, Baale keessaa naannoo Sawweena jedhamtutti dhalate. Yeroo san naannoo isaanii bakki barnoota ammayyaa itti baratan waan hin turiniif, barnoota amantii baratee, booddees barsiisaa ture. Bara mootummaa Hayle Sillaasee keessa, cimina isaa ilaaluun aangoon […]

Ijoollee Oromoo Gabrummaan Gurguraman-Kutaa 1ffaa

Ijoollee Oromoo Gabrummaan Gurguraman-Kutaa 1ffaa Qoodi Waa’ee Oromoota gabrummaan gurguramanii qorataa kan jiran Saandraa Roowoolt Sheel Yunivarsitii Keep Tawoon irraa VOAf akka ibsantti bara 1888 jechuun waggaa 123 dura ijoolleen Oromoo biyya maatii isaanii waliin jiraataa turan keessaa qabamanii gabrummaatti gurguraman. Sandra Rowoldt Shell ARVE ARVE Galaana Dimaa eega geessamanii booda Bidiruu sadiin fe’amanii gara […]

HUMNI, XUMURA GABRUMMAA HIN MIRKANEESSINEE, BILISUMMAA HIN GOONFATU !!!!!

HUMNI, XUMURA GABRUMMAA HIN MIRKANEESSINEE, BILISUMMAA HIN GOONFATU !!!!! Waaqayyoon gaditti Galanni Gootoota keenyaaf haa ta’uuti, Gabrummaatti xumura gochuuf, malaa fi yaada wal gaafachuu irra geenyee jirra. Har’a akka kaleessaa Abbootiin keenya goota turan jennee of ceepha’uu irraa baanee, dhaloota Gootummaa ija keenya duratti galmeessisu argu irra geenye jirra. Dhaloota seenaa qofaa odeessu irra tarkaanfannee, […]

Bilillee (Mahbubaa ) intala Oromoo Bareeduman Qalbii Faranjii Fudhate

Maqaan warri isii moggaasaniif Bilillee dha. Kan dhalatte Oromiyaa dhihaa, naannoo Guummaa ja’amutti yoo tahu barri dhaloota isii 1820 keessa ture. Dhalattee waggaa 10 yoo guuttu, bara 1835/36 biyya isiin itti dhalattetti lolli gale. Abbaa fi obboleeyyan isii jaha lola saniin ajjeefaman. Isii fi obboleettiin isii ammo booji’amanii gabroomani gara Goondaritti geeffaman. Achitti gargar bahan […]

Fincila Dargaggoota Oromoo Irraa Maal Baranna?

    [easingslider id=”3139″] Fincila Dargaggoota Oromoo Irraa Maal Baranna? Fincila Dargaggoota Oromoo Irraa Maal Baranna? Diddaan gabrummaa hanga gabroomfataan jilbeenfatutti, hanga kan gabroome ammoo walaboomutt hin dhaabatu, hin du’us. Mootummaan Wayyaanee qabsoo bilisummaa Oromoo dhabamsiisuuf dhagaa isheen hin gargalchine tokko hin jiru. Oromoon kutaan, gandaa fi amantiin akka wal qoodee walii isaa irratti duulu […]

SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU USUU

SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU USUU SEENAA GABAABAA JENERAAL WAAQOO GUUTUU USUU Gootichi Oromoo Jeneraal Waaqoo Guutuu Usuu , Abbaa isaanii Obbo Guutuu Usuu Cammarrii fi haadha isaanii Aaddee Dhuulloo Alii Hasan irraa bara 1924 Ona madda- Wolaabuu lafa Oda jedhamutti dhalatan. Abbaan isaanii obbo Guutuun ilma dhiiraa (10) fi durba (9) wolumaa galatti ujoollee […]

Generaal Taaddasaa Birruu

Taaddasaa Birruu Generaal Taaddasaa Birruu Gootichi beekamaan ilma Oromoo onneen isaa waa’ee saba isaaf dhiigdu kun kan dhalatee guddate Godina shawaa kaabaa nannoo salalee aanaa Hidhaabuu Abootee iddoo addaa Siree Morose jedhamutti dhalatee akka guddate seenaan tarree gootota Oromoo keessatti barreefame hedduun ragaa baha. J/Taddasaa Birruu akkuma ijoollee naannoo isaa biro ijoollumaan loon tiksaarra darbee umriin isaa yoo […]

Eebbisaa Addunyaa

Eebbisaa Addunyaa Eebbisaa Addunyaa    Eebbisaa Addunyaa weellisaa beekkamaa fi qabsaawa mirga Oromoo ti. Kan inni ittiin beekkamu keessaa tokko walleesaa kan gootummaa faarsuu fi deeggarsa olaanaa ABOf, dhaabbata Oromoon hiree isaa ofiin akka murteeffatuuf qabsaawu, qabuuni. Eebbisaan Humna Poolisii Federaalatiin gaafa Hagayya 27, 1996tti manaasaa isa Finfinnee jiru keessatti ajjeefame. Ebbisaan kan dhalate naannoo Oromiyaa Wallagga Lixaa magaalaa Dambi Doollookeessatti. Eebbisaan maatiisaaf ilma […]

Baaroo Tumsaa

Baaroo Tumsaa Bu’uuressaa ABOfi Mallattoo Qabsoo Oromoo Baaroo Tumsaa (1942-1978) Obbo Baaroo Tumsaa bara 1942 dhiha Oromiyaa Wallagga Ona Boojjii Karkarrootti Abbaa isaa obbo Tumsaa Silgaafi haadha isaa Naasisee Cirrachoo irra dhalate. Deeggarsa obboleessa isaa Luba Guddinaa Tumsaafi obboleessa isaa Naggasaa Tumsaa waliin Naqamtetti sadarkaa 1ffaa baratee sadarkaa 2faa ammoo ‘Ethiopia Evangelical college’ Bushooftuutti barate. Yunivarsiitii […]

Goota Agarii Tulluu

  Agarii Tulluu from Serfdom to a Revered Oromo Hero Waa’ee Goota Oromoo kana hangam beektu laata? Ani yeroon dhaggeeffadhee baayyee garaa koo na raasee.  Hundumtuu kan dhaggeeffachuu qabu!!! mee al tokko gurra keessaan achii as qabaa ti seenaa nama kanaa dhaggeeffadhaa!! Gootonni Oromoo Salaaleetti Seenaa Agarii Tulluu Haaromsan, Gootummaanis Wareegaman.         […]

Irreechaa: Oromo Thanksgiving Day

  The Oromo nation is one of the indigenous peoples of east Africa. Throughout long history they have developed their own culture, identity, religious cult and ritual performances.  Practicing monotheism (belief in one God), the Oromo people, do not tolerate that one expresses the slight doubt regarding the Orthodoxy of their faith in the unity […]

Human Rights

Home › Human Rights › UN Human Rights Council: General Debate under Item 4 – Human Rights Crisis in Ethiopia UN Human Rights Council: General Debate under Item 4 – Human Rights Crisis in Ethiopia (HRW) — A human rights crisis is taking place in Ethiopia. It has received little attention internationally but is the biggest political crisis to hit […]