Biyyakoo Oromiyaa yaa haadha uummata hedduu

Lammii sabakeetiif tokkkummaan kan yaadduu

Teessumni lafakee nama kan hawwatuu

Ana qofa miti hunduu si jaallatu (2)

Seenaan sin dagatu waa’ee kee qorataa

Lammiin Addunyaayuu baay’ee sigaafataa (3)

Albuudi lafakee beektoota hawwataa

Hayyoota hedduutu waa’eekee dubbata(2)

Nu duwwaayyuu miti ormuu siin jiraataa

Biqilaan lafakee nama gammachiisaa

Misoomni omiishakee ormaafuu gaaddisaa

Kan dhufee silaaluu mataa hooqqachiisaa

Qabeenyakee saamuuf hunduu harka ballisaa

Miidhaginakeetiif namni maaf sitti qaxxisaa?

Ati tuqamuukeerra Lubbuukoon siif aarsa!

Naannoonkee ba’eessa hundumaaf mijata

Beelaan kan rakkatu sumarratti baqataa

Addunyaaf horiidhaa biyyeen lafa keetii

Garaa guutuun jedhaa Oromiyaan kooti

Hedduun quba sitti nyaataa biyyako dureetti

Du’een bada malee sin kennu ormatti

Anis muradhee ka’eera simisoomsuuf

Warra si saaman sirraa dhabamsiisuuf

Atis kanuma kooti anis kanuma keetii

Kunuunseen siqaba ati haadhkooti

Kan kana barreessee Beekaa Abdiisaatii

Bakki jireenyakoo magaalaa Finfinneetii

Kanaan na argattu beekaaabdii@gmail.com tiin

Anis isinin eega toora interneetiitiin

Baayyeen isin jaalla lammiikoo nagaatii

Beekaa Abdiisaa