Elementor #4739

Walaloo Guyyaa Gootota Oromoo: Qabsaawaan Ni Kufaa, Qabsoon Itti Fufa! SEENAA GUYYAA GOOTOTA OROMOO!" -------------------------------- Guyyaan Gootota Oromoo ABO keessatti ayyaaneffatamuu erga eegalee seenaa waggoota 30 itti dhiyaatee jiru qaba.Seenaa ABO keessaa akka hubannutti, Guyyoota waggaa tokko keessa jiran keessaa Ebli 15,Guyyaa Gootota Oromoo jedhamee waan moggaafameefi waan ayyaanefatamuu eegaleef qaba. Ebla 15, bara 1980 keessaa ture hogganoonni ABO, Dura Taa’aa fi I/Aanaa dabalatee osoo dirqama QBOf amna irra jiranii kan wareegaman. Gootowwan hogganootni ABO wareegamuu duwwaa osoo hin taane dhiiga isaaniitiin tokkummaa ummata Oromoof xurree taraaranii kan kufan guyyaa kana ture. Ilmaan Oromoo hedduunis xurree gootota keenya saaqan irra bu’udhaan bilisummaa ummata Oromoo mirkaneessuuf wareegama hedduu kaffalan; har’a illee dhalootni haaraan Imaanaa gootota keenyaa bakkaan gahuu irratti wareegamaa jiru. Walumaa galatti Ebli 15, "GUYYAA GOOTOTA OROMOO" ilmaan Oromoo kaleessaafi dheengadda,har’as dabalatee bilisummaa saba isaaniif jecha falmaa diinaa irratti lubbuu isaanii kan jijjiirraa hin qabne itti wareegan kan ittiin yaadannu dha. Addi Bilisummaa Oromoo Ebli 15 Guyyaa Goototaa akka tahu sababa malee hin murteessine. Bara 1978 walakkeessa irraa kaasee haga dhuma 1979tti ABO haala akkam rakkisaa keessa ture.Yeroon kun yeroo lolli Somaliyaa fi Itophiyaa dhumatee, waraanni Ziyaad Barree arihamee bahee, mootummaan Dargii humna ABO kan reef ijaaramaa jiru dhabamsiisuuf duula wal irraa hin citne itti bobbaase ture. Waraanni Bilisummaa Oromoo Baalee, Arsii fi Harargee keessatti duula kana of irraa deebisuuf lola cicimaa seene. Qunnamtiin isaa addaan citee ni faca’aa yaaddoon jedhu illee guddaa ture. Qabsoon haqaa yoomuu waan injifatuuf Goototni WBO duula Dargii of irraa qolatanii Amajjii 1, 1980 walitti dhufanii ayyaana guddaa ayyaaneffatan. Injifannoo karaa waraanaan argames karaa jaarmayaan itti fufuuf hogganooti ABO Arsii, Baalee fi Harargee keessa jiran baatii Bitootessa keessa walitti dhufan. Hogganooti ABO biyya alaa turanis mootummaa Somaliyaa irratti hojjachuun waajjirri ABO akka Moqaadishootti banamu bara 1980 keessa godhanii turan. Haala mijjataa kanatti dhimma bahamee hogganooti biyya keessaa fi ala jiran qaamaan wal arganii dhimmaa jaarmayaa dhaaba irratti murtii irra gahuun akka barbaachisu hubatame. Akka kanatti hogganoota yeroos dirree turan keessaa jilli tokko kan Dura Taa’aa fi I/A/Dura Taa’aan keessatti argaman akka Moqaadishoo deeman murtaawe. Akka kanatti jaallan namni kudhan: Jaal Barisoo Wabee (Magarsaa Barii), Jaal Gadaa Gammadaa (Damisee Tacaanee), Jaal Abbaa Xiiqii (Abboomaa Mitikku), Jaal Dori Bari (Yigazu Banti), Jaal Falmataa /Umar/ Caccabsaa, Jaal Faafam Dooyyoo, Jaal Irra’anaa Qacalee (Obbo Dhinsaa), Jaal Dhadacha Boroo, Jaal Daddacha Muldhataa, Jaal Marii Galaan gara Somaliyaatti socho’an. Jaallan kunneen Imaanaa isaanii itti fufuudhaan gammojjii Ogaadeen bakka Shinniggaa jedhamu yeroo gahan haalli isaan hin eegne isaan mudate. Bakka kana humni waraana Somaliyaa irraa hafee biyya saamuu fi jeequ shiftaatu ture. Jaallan kun osoo hin beekin harka waraana shiftaa bu’an. Waraanni Somaalii kun jibba guddaa ABO fi ummata Oromoo irraa waan qabuuf jaallan keenya guddaa hiraarse. Uffata irraa baafatee paantii duwwatti hambise. Harka duubatti hidhee reebee miidhaa guddaa irraan gahe. Osoo isin hin ajjeesin warri kiristaanaa taatan gam-tokkotti, warri islamaa taatan gama biraatti bahaa jedheen. Jaallan hogganoota dhaabaa garuu nuti Oromoo, amantiifi gosaan adda hinbaanu jedhanii didan. Shiftooti Soomaalii jaallan hogganoota keenya Ebla 15, 1980tti rashanamanii boolla tokkotti awwaalaman. Tokkummaan ummata Oromoo amantii fi gosaan kan adda hin baane tahuus dhiigni jaallan keenya ni mirkaneessan.ABO'n sababa kana irraa ka’uudhaan Elba 15 Guyyaa Gootota Oromoo jedhee moggaasee. (Guyyaa kabajamaa kanatti hundi keenyi iyyuu Yaaddannoo qofa osoo hin taane, gadoos daballee akka hidhannu abdii kooti,Yaadannichaaf guyyaan kurnaan tokko hafuus fuulduree kana dhimmaaf isinirraa waaniin baduuf gamanumaan Baga Guyyaa Gootota Oromoo Geessaan jechuun Fedha!!!) Faajjii Addunyaa(IL) Baga #GGO EBLa 15 gessan oromoon maartuu 1.Taddassa birruu 2.waaqo Gutuu 3.Agari Tullu 4.Elemoo Qilxuu 5. Abbishee Garbaa 6.Laggassa wagii 7.huseen Bunee 8.Bakar waaree 9.Eebbissa Addunyaa 10. Baayisa Taddassaa 11.magarsa Barii 12.gadaa gammadaa 13.Baarroo Tumssa 14.Abbomaa mitikuu 15. Mucee Ahmed mucee 15.Dirribee Jifaar 17.Jagamaa Badhadhaanne 18.Tigist Maammo 19.Alamuu Qixxeessaa 20.oliqaa Dingil 21.kabbadaa Buzunnesh 22.Abdataa Oaana 23.Gaddisa Hirphaasaa 24.kumaala Guddisaa 25.Abdiisa Guutu 26.maammoo mazamiir 27.Robba Buttaa 28.Abdisa Agaa 29. Leenjisoo Diggaa 30.Tasfahuun Cammadaa 31.Hajii Adaam saaddoo 32.Jaarraa Abbaa gadaa 33. Mul'ata Fayyisoo 34.Guddinaa Tumsaa 35.Guutamaa Hawaas 36.Amiir Abduulfattah 37.Haaylee Fidaa 38.Udmaayyoo mussaa 39.Geexee Tafarii 40.Garasuu dhukii 41.Sheek Bakarii Saphaloo 42.Dagaa Done 43.Alammayyoo garbaa 44/Jaarsoo Waaqo 45.HusseinvAbba bulguu 46.Abbaa faaroo 47.Badhaadhaa Darmoo 48.muhammad Baladee 49.Nuur _Yisaaq dhadde 50.Dabalaa oliqaa 51.Yayaa Ali sire 52.Hayilaamariyaam Gammadaa 53.Argaaw Dinqaa 54.Daraara kafanii 55.Kabbada Badhaasab 56.Lachiisa fullaasa 57.Habtamu Bayyataa 58.Ibroo shaxaa 59.Huurresaa Girmaa 60.Haaylee Daaasita 61 .Ayyaantu boraana 62.Milkeessaa Gadaa 63.Raggassa haayluu 64.Musxaafa Huseen 65.Tolaasa dhufeera 66.Nadhii Gammadaa 67.Abdiisa bachaa 68.Caalii shoonee 69.Qeerroo Naggeesoo 70.Lammeesoo Booruu 71.Raggassa Gammadaa 72.Birra Gammadaa 73.Fayyee Garasuu 74.Guraara Lataa 75.Hawaas Gadaa 76.Badhaasa Dilgaasa 77.Muluu Waasaanuu 78.Mu'isaa gadaa 79.Badhoo Dachaasa 80.Buruysoo boru 81.Dr_Tarrafaa W/tsaadiq 82.Kabbadaa Dirribaa 83.Iyyoob Taaddasaa 84.Lammaa fidaa 85.shiimalis olaan 86.mohammad Umar qaadii 87.Asaffa Namarraa 88.Musxafaa haarawwee 89.Axinaaf yimaam 90.Araarsoo Wadaay 91.Ayaantuu Dagaa 92Kumaala kaaroorsaa 93.Shek-mohammed Rashad Abdulee 94.Diimaa Guddinaa 95.Ahmed Taaqii 96.Mohammed Zakir 97.musxafa hussen 98.Adem Dimma goota Agaazi haaxaawee 99.Eliyaaso biyyoo karaabati Agaazi harcaasse Jarrii kunni hundin biyyaa Abba isanif waregamani seenna nuuf gummachan ya ilman oromoo hundii kessan kan biyya kessaf Alla Tokkumma akka jabessi tanii Adaraa isintii kenamee akka galmman gessan Dhamsii isini dhamma jetti caaltuu gammachu See Less