Abbaa Gadaa Dabbasaa Guyyoo

 


Step 3: Place this code wherever you want the plugin to appear on your page.

 

Dabbasaa Guyyoo Saffarroo – Keenyaa keessatti as buuten dhabame
dhabasaa Dabbasaa Guyyoo Saffaroo maanguddoo dhalataan naannaa Booranaa, Taltallee yoo ta’an Yaa’abal’otti guddatanii Dirree Liiban jjiraachudhaan waggaa dheeraf Gadaa Oromoo qorataa turan, nama gara ganna 80 ta’ani. Waggaa 35 duraa dhiibbaa mootummaa Darguutin gara keenyaa galan.

 


Dabbasaa Guyyoo Saffarroo – Keenyaa keessatti as buuten dhabame

dhabasaa Dabbasaa Guyyoo Saffaroo maanguddoo dhalataan naannaa Booranaa, Taltallee yoo ta’an Yaa’abal’otti guddatanii Dirree Liiban jjiraachudhaan waggaa dheeraf Gadaa Oromoo qorataa turan, nama gara ganna 80 ta’ani. Waggaa 35 duraa dhiibbaa mootummaa Darguutin gara keenyaa galan.

Waggoota keenyaa jiraatan kana keessa Aabbo Dabbasaa Guyyoo Saffaroo Gadaa Oromoo hayyoota hedduu barsiisaa, odeeffannoo kennaa turan. Hayyuu waayee Gadaa qorate hunduu kan Dabbasaa hindubbisin heddu miti.

Aabbo Dabbasaan waggaa 15 dura namooota fedha Gadaa qaban waliin ta’uudhan ARGAA DHAGEETTII GADAA OROMOO Keenyatti – Daagoratitti hundeessan. Kunillee maandhee Gadaa Oromoo keessatti barsiisan jechuudha. San booda kanumaan walitti qabsiisun biyyoo Amerikaa kibbaa- Guatemala, Rusiyaa, Amerikaa kaabaa, Noorway kkf deemudhaan waayee Gadaa, aadaa, duudhaa Oromoo barsiisaa turan.

Beekumsi maanguddoon kuni qaban kan addaa ta’uu namoonni isa dhaggeeffatan hunduu ragaa bahu. Aabbo Dabbasaan seenaa, raaga, aadaa, safuu, seeda, kkf bakka fi guyyaa akkasumas akkaataa waliin yaadachuudhan tarreessanii seenaa bara kuma hedduu duraa akka hara’a waan ta’eetti qulqulleessanii kaahudhaan nama himuu danda’ani.

Aabbo Dabbasaa Guyyoo Saffaroo nama garee kamiifuu gooranii miti. Nama amantii fi siyaasan nama gargar baasanii miti. Ilaalchaa nagaa addunyaatif gaarii nama qaban, nama safuu beekan, kan daangaa namatti hindabarre.

Hayyuu keenyaa, beekaa beekaa caalu kana akka tasaa Naaroobii-Keenyaa keessatti guyyaa Birraa 27.09.2015 Irreecha oolanii yoo galan dhabamuun isaanii Oromoo hundaafuu rifaatuu guddaadha. Gadda gadda caalu.

Namuu bakka jiruu akka hawaasattis ta’ee akka gareetitti, akka dhuufatittis iyyannaa dhiyeessun akka hirmaatu maatin, hiriyoonni fi barattoonni isaa duranii gafatu. Guyyaa 23.10.2015 addunyaarratti bakkka jirru maratti sagalee tokkoo hiriira bahuudha – Dabbasaan bakka dhokfamee akka bahu haa iyyannu. Hawaasonni hunduu kana akka qindeessan mamii hinqabu.

Jecha kana face boook fi twitter irraa waliif haa dabarsinu:

#HelpFindDabasa

Aabbo Dabbasaa Guyyoo Saffaroo bakka dhokfamee akka argamu Waaqayyo gurraachi nu haa gargaaru jechaaa nullee akka jabaannee kaanu isin gaafanna!

Waaqni aaga nu dhageesisina

Onkololeessa 16. bara 2015

Maati fi barattoota isaa

The disappearance of Dabasa Guyo Saffaro

Who is Dabasa Guyo Saffaro?

Mr. Dabasa is an elder who was born in Teltelle and grown up in Yaballo and Liban area of Borana region in Oromia – Horn of Africa.

He is arround 80 years old and studied Gadaa Oromo from his childhood. He was forced by the Dergue government and moved to Kenya and lived there for the last 35 years.

During his stay in Kenya, Mr. Dabasa has taught Gadaa Oromo – the socio political and economic system of African tradition currently in the process of registration in UNESCO as the world heritage. Almost all scholars who studied Gadaa have worked with Dabasa consulted him as informant.

15 years ago, Mr. Dabasa established Gadaa Oromo Cultural Heritage institute along with other Oromos in Dagoretti –Kenya.

He taught Gadaa- Oromo culture, cosmology and oral heritage system. This has given him an opportunity to travel to South America-Guatemala and meet Maya people, the US and met Indians and Russia and met people who have similar culture with the Oromos. He has also travelled to Norway twice and presented about Oromo culture on a seminar and in many states in the US and taught about culture and tradition.

He was preaching peace- Nagaa oromo.

Everyone who met Mr. Dabasa got surprised by his capability to reckon history, oral tradition and wisdom. His memory of the dates and places as well as situations of each and every episode has surprised scholars who met him.

His knowledge of the stars reading, Oromo philosophy, Oromo prophets and ancient history is beyond imagination.

This known African wisdom teacher is the Dalai Lama of Africa. He is respected in the level of Pope among his people.

Mr. Dabasa is not a partial person either in terms of region, religion or political view. He is a man of the people for everyone and have good relation with everyone.

The disappearance of this great scholar on 27.Septmeber 2015 in Nairobi – Kenya after celebrating the Oromo thanksgiving has saddened his friends, families, and formers students as well as all who have acquaintance with him.

We call up on every one to press the Kenyan Government to find Dabasa Guyo Saffaro. We are planning to demonstrate all over the world on 23.10.2015 and show support for Mr. Dabasa as well as make his voice heard.

We call up on groups holding him to free him safely and let him back to his family.

Please us the following hash Tag on twitter and Face book

#HelpFindDabasa

We pray for Mr. Dabasa to be freed soon!

16.10.15

His family and formers st