Ati anaaf addaa

Image may contain: one or more people and outdoor

Ati anaaf addaa
Hiikumti maqaa kee
Yeroo ittii yaaduu
Gaariin amaala kee
Jechaa ol ta’ee
Qalbii nama hanqooqaa
Akkannii itti si uumee
Saafuu hojii waaqaa

Rifeensaa mataa kee
Hangaa qeensaa millaa
Dhiiri si ilaalee
Hamummataa oolaa
Kan mudaa in qabnee
Miidhagduu waa maraa
Har’a yoo odeessee
Xinneessee waan yaraa

Konkonnii fuula kee
Yommuuttiin ilaaluu
Dhibeen yoo na qabdee
Dokteerin nan yaaluu
Funyaan kee dhaabbatee
Qarattii ijaajjaa
Dhirrii si ilaalee
Dhaabatee fajaajaa
Maddii kee ilaallan
Burtukaana diimaa
Miidhamee jaalalaan
An kararraan adeemaa

Ilkaan kee ilaallaan
Baddeessaa fakkaata
Dokteeriin na yaallaan
Dhabeera furmaata

Jaalalli kee cimee
Mormaatti na hudhee
Kana hunda sitti himee
Fala naaf laadhumee
Guntuuta ilaalee
Namni in ofkaaluu
Mudhii kee ilaallaan
Hundu mudaa in qabuu
Deemsa kee ilaalee
Dhiibamaatu fayyaa
Kan sin millatamee
Dhaabateetu iyyaa

Qalloo akka soonsaa
Kan mudhii baredduu
Si qabuun na boonsaa
Borii koof kan yaaduu