Bilillee (Mahbubaa ) intala Oromoo Bareeduman Qalbii Faranjii Fudhate

Maqaan warri isii moggaasaniif Bilillee dha. Kan dhalatte Oromiyaa dhihaa, naannoo Guummaa ja’amutti yoo tahu barri dhaloota isii 1820 keessa ture. Dhalattee waggaa 10 yoo guuttu, bara 1835/36 biyya isiin itti dhalattetti lolli gale. Abbaa fi obboleeyyan isii jaha lola saniin ajjeefaman. Isii fi obboleettiin isii ammo booji’amanii gabroomani gara Goondaritti geeffaman. Achitti gargar bahan san booda wal hin agarre.

Bililleen Goondar irraa dura kara Kaartum (Sudan), itti aanee kara Gibxii (Kaayiroo) bara 1837 keessa gurgura daldala gabraatiif geeffamte. Yeroo kana biyyoota bahaa daawwachuuf bara 1835 eegalee karaarra kan ture ilmi mootii Jarman, Harmaan Paklar Kaayiroo gahe. Guyyuma kana Bilillee gurguraaf gabaa baasani waan tureef, innis akkuma naatoo Bililleen qabdu arkeen bituuf itti gaggabe. Bites maqaa isii Mahbuubaa ja’ee moggaase. Hiikkaaniis Afaan Arabaatiin ‘jaalallee koo’ jachuu dha. Yeroo kaan umriin isii waggaa 10 hin caalu ture. Umriin isii xiqqaa tahullee, yaadaa fi hojiin isii akka nama guddaa ture. Naatoo fi amalli isii akka Paklar baayyisee jaalatu taasise.

Akkuma bitateen doo’annaa isaa itti fufe, Misra irraa gara biyyoota biraa Bilillee qabatee waliin deeman. Paklar haadha mana isaa Jarman jirtuuf waa’ee gabroota Misraa bitee xalayaa barreessseefi ture. Waa’ee Bililleetiis jaalala isii qabu fi isiinis isaan gargar baatee jiraachuu akka hin dandeenye deddeebisee barreessaaf ture. Mahbuubaan dubaarti iftoominaa fi haqummaan guutamtee dha. Paklar haqummaa fi iftoomina Mahbuubaa irraa ka’e, “Nama dhugaan wajjiin jirtu wajjiin ooleen yeroo baayyee booda nama dhugaa tahe.” Ja’a ture.

mahbubaa1Paklar fi Mahbuubaan bara 1840 gara Awuroppaa deebi’an. Bililleen yeroo kaan dhukkuba sombaa fi heexoo isii qabee dhukkubsattullee Paklar Muskatti isii dhiisee gara Barlin haadha mana isaa tan dhukkubsattu laaluuf kute ture. Yeroo kana Mahbuubaan dardara biyya isii Oshuu Aagaa wajjiin wal barte. Isa irraan hayyicha biyya Jarman kan Afaan Oromoo qoratu, Karl Tutischek waliin wal barte. Bililleen dandeetti walaloo barreessuu fi sirbuutiis waan qabduuf, Karl Tutischekiis sirba isiin Afaan Oromootiin sirbite galmeessee ka’ee jira.

Dhukkubiin itti cimaa waan deemteef xalayaa Paklariif barreessuullee hin dandeenye. Doktorri isii barreesseefii ergite. Paklariis haati mana isaa tan duraa baayyee waan jalaa dhukkubsatteef dhufuu hin dandeenye. Xalayaa barreesseefi ture. Yeroo booda xalayaa rakkina isarra jiru barreessee meetii maqaan “MAHBUUBAA” ja’u irratti became waliin ergeef. Yeroo xalayaa fi meetiin Onkololeessa 27, 1840 Muskaa gahu, Bililleen arguu hin dandenye. Hirriiba dhuma hin qabneen moohamtee, addunyaa kana irraa boqotte.

Aniis Bareedduu Oromoo fakkii bareedina addunyaa taatee tana biyyee irraa haa saphlisuu jachaa, dinqiisifannaan isiif qabuu walaloo gabaabduu armaan gadii kanaaniin xumura:-

“BILILLEE MAHBUUBAA!!”

Yaa takkitti Oromoo hambaa seena addunyaa,
Yeroo hammaateetuu si geeyse fageenyaa,
Rabbii nu badheesee ati kennaa teenyaa,
Yoomillee sin dagatuu seenaan keenyaa.

Bilillee too yaa Mahbuubaa!
Umamni kee ajaa’ibaa, bareeni kee nama dhibaa,
Boontuu bareedduu urjii sabaa,
Oromtittii too dhiiga qulqulluu sii faaruu qabaa,
Siin faarfadhaa, siin leellifadha akka jabaa.

Luucaan rifeensaa keetii gad bu’ee mudhiirra ciisaa,
Nyaarri kee kuulaa ijji tee goobanaa bakkalcha bariisa,
Dhaabbanni kee looshaa akka harooreeysaa,
Ilkaan kee caama naanaa addeenyi isaa,
An maal himeetiin maalumaa dhiisaa,
Bareenni kee ifa aduu golgoleessaa.
Biftii kee magaalaa halluun kee buskutaa,
Bareedinaan dhugaatti abbaa feetee caaltaa,
Mil’uu ijaa qofaan nama hundaa boojitaa,
Sabboonummaa keetiis if beeytee ittiin boontaa,
Hanga ammaa waan lubbuun jirtuu na fakkaataa,
Si faarsuuf dhugaatti jechaatu natty xiqqaataa,
Afaaniif aadaa tee enyuu caalaa jaalattaa,
Bilillee too seenaa teetu garaa na nyaataa. X2

https://oromedia.files.wordpress.com/2015/06/machbuba-an-oromo-slave-girl-who-won-the-heart-of-a-german-prince.pdf

She was exceptional beautiful girl. Her parents called her name “Bilillee” which literally means well shaped, pretty. She was born in Guma, current Eastern Oromiyaa, Ethiopia in 1820 G.C. Unfortunately when she was 15 age, the civil war out broke in that particular area in 1835/36. It was during that war period she lost her fatherand six brothers. She left only with her mom. She was enslaved with her mother and taken by the conquering group to Gondar (about 500 KM from Addis Abeba to the North of Ethiopia) for the rampant slave trade. Then, she departed from her mother for tradingpurpose, and they never met each other again in their life.

MahbubaLater, Birillee was taken first to Khartoum (Juba or Sudan) and then to Cairo (Egypt) in 1837 by slave traders to be sold. At that moment, the son of German king, Paklar, was visiting Southern parts of the world starting from 1935, and he reached Egypt the same year, 1837. One day, he went to the market to visit and to buy slaves and he saw Birillee among thousands of slaves. On that day, she was ready for selling. The God given beauty of Birillee touch Paklar’s heart and he became eager to buy. He bought and took her to his residence. He admired her beauty and interested to make his wife instead of his slave. He succeeded and called her by the name “MAHBUUBAA”, which means “My love” in Arabic. Her extra-ordinary goodness and optimistic thinking, loyalty, transparency and calmness more attracted his attention, he loved her. He said, “I spent my days with truth person, and I became truth person after many times”. He continued his visit with Mahbuubaa (the former slave who became his wife, no matter her willingness) for consecutive three years.
Paklar returned back to Europe with Mahbuubaa in 1840. They settled in Muska town while his first wife was in Berlin. Later on, Paklar went Berlin to visit his former wife. In the meantime, Mahbuubaa felt lung disease. He wrote a letter for her with silver made necklace writing “Mahbuubaa” on that necklace. Unfortunately, when that letter and necklace reached Muska on 27 October 1940, Mahbuubaa was dead. She couldn’t see even her gift.