Eebba Oromoo

Eebba Oromoo
Italic text== Eebba Tuulamaa == Hayyee,Hayyee! Hayyee, Hayyee!

Waaqa uumaa Waaqa uumamaa

Waaqa Burqaa Haroo Walaabuu

Waaqa sagaltama garbaa

Waaqa salgan Booranaa

Waaqa torban Baarentummaa

Waaqa Bokkuu Gurraachaa

Waaqa Ciicoo Gurraattii

Waaqa Caffee Tumaa

Waaqa shanan Gadaa Oromoo

Nagayaan nu olchitee nagayaan nu bulchi

Nagayaan nu bulchitee nagayaan nu olchii

Kan faantii lafaan lolte

kan sammuun Waqaan lolte nurraa qabi

Irraa-gora nu oolchi

Dogoggora nu oolchi,

Hamaa nurraa qabi

Tolaa nutti qabi,

Xiqqaa nuu guddisi

Guddaa nu muldhisii/bulchi

Waan qabnuun nu bulchi

Rooba nagayaa roobi

Baraa nagayaan nu basii

Gadaan roobaa nagayaa

Barri quufaa gabbina

Eebba Booranaa[edit | Lakkaddaa gulaali]
Ardaan nagaa…………………………………………..Nagee

Bobbaan nagaa….…………………………………….Nagee

Barri nagaa…………………………………………….Nagee

Waareen nagaa……………………………………….Nagee

Waariin nagaa………………..………………………Nagee

Reerii nagaa………………….………………………Nagee

Dheedi nagaa…………………..…………………….Nagee

Yaa’iin nagaa…………………………….…………..Nagee

Kuubiin nagaa………………………………………….Nagee

Raabi nagaa…………………………………………Nagee

Kuusaa goseen nagaa…………………………….Nagee

Ijoolleen Kuuchuu nagaa……………………………Nagee

Dirreen nagaa…………………………….…………Nagee

Dirree dirri Liiban nagaa…………………………….Nagee

Liiban Golbaa Diidi nagaa…………………..…….Nagee

Malbee Golboon nagaa…..………………….…….Nagee

Saakuu waasoon nagaa………………………….Nagee

Tulaa sallan nagaa………………..

Eebba Gujii[edit | Lakkaddaa gulaali]
Ee…… Ati Waaqi Ardaa

Waaqi Abbaa

Ka Me’ee Bokkoo

Ka Dibbee Dhugoo

Ka Garba Aannoo

Waaqi Gujii Gurraachaa ati nuu dhageyi

Dhageettu nuu Owwaadhu

Ta olii oliitti nu hanqisi

Ta gadii gaditti nu hanqisi

Ta dallaa lamaanii achumatti nu hanqisi

Barri nageya

Bariin nageya

Jaarsi nageya

Jaartiin negeya

Ilmi nageya

Intalti nageya

Ka fuudhu nageya

Ta heerumtu nageyaa

Uchumti nageya

Bobbaan nageya

Tissaa uleen nageyaa

Elemaa gaadin nageya

Ardaan yaa’aa nageya

Me’een Bokkoo nageya

Duddaa daawwaan nageya

Sabbaa Oddoon nageya

Gooroon Doolaa nageya

Gooroon Oromoo teennaa martinuu nageya

Handhurri Oromiyaa Finfinneen nageya.

Eebba Maccaa[edit | Lakkaddaa gulaali]
Na oofkalchaa……………………………………………oofkalaa

Na oofkalchaa………………………………………..….oofkalaa

Na oofkalchaa……………………………………………oofkalaa

Waaq nagaan bullee nagaan nu oolchi ……………nu oolchi

Hamaan gargar nu oolchi ………………………………nu oolchi

Irraa gora nu oolchi ………………………………………nu oolchi

Dogoggora nu oolchi……………………………………..nu oolchi

Citiin sadii citii sadan nu oolchi……………………….nu oolchi

Citii waraanaa nu oolchi………………………………..nu oolchi

Citii waraansaa nu oolchi ……………………………..nu oolchi

Kan caamee goggogsu nu oolchi…………………..nu oolchi

Kan roobee tortorsu nu oolchi……………………….nu oolchi

Walbira oolchii nu bulchi………………………………nu bulchi

Waliigaltee nuu kenni………………………………..nuu kenni.

Waliigalii nuu toli………………………………………..nuu toli

Sonii nuu roobi…………………………………………..nuu roobi

Waan rooba keessa jibban nu baasi…………….nu baasi

Waan caama keessa jibban nu baasi…………..nu baasi

Egaa nagaya……………………………………………nagaya

Barri quufa

Gadaan gabbina gabbisi Waaq!

Kan ati jette tolaadhaa tolaan nu haaga’u ………haagahu

Bakkalchi bakkee haa ta’u …………………………..haa ta’u

Bakkeen nagaa haa ta’u ……………………………..haa ta’u

Qorroon dibdibbee haa ta’u …………………………haa ta’u

Dhiigni dhallaadduu haa ta’u………………………..haa ta’u

Adamoon deettii haa ta’u …………………………….haa ta’u

Duulli dannaba haa ta’u……………………………….haa ta’u

Rimaanhapheehaa ta’u ………………………………haa ta’u

Kormicirrii haa ta’u……………………………………..haa ta’u

Dhugee haa booressu ……………………………….haa booressu

Dheedee haa barbadeessu…………………………haa barbadeessu

Booruun gabbina haa ta’u…………………………..haa ta’u

Barbadaan suga haa ta’u …………………………..haa ta’u

Dhugaan tulluu haa ta’u …………………………….haa ta’u

Dharri sulula haa ta’u ………………………………..haa ta’u

Anaaf sihii hin maqsin ……………………………….hin maqsin

Kan ormi maqe nu hin gahin……………………….hin ga’in

Bakka hir’ate Waaqni itti haaguutu…………….haa guutu.

Egaa nagaya …………………………………………..nagaya

Haleele……………………………………………..…..Diina haleeli!

Irreeffatee, dhibaafateet oofkala!…………………Irreeffatee, dhibaafateet oofkala!