Gubaa jaalala kee

Gubaa jaalala kee
miira koo na waadee
Jechaan ibsuuf jechaa
waan hedduusa yaadee
Sammuu kootin ooli
Qalbii na hanqooqee
Gitaaf Qixaa kee dhabee
Bakka mara sooqee

Qindeessee barreessuuf
Jechaan nati hanqaataa
Seenessee tarreessuu
Garan na watwaataa
Ganamaaf galagalaa
Bishaan itti oobasee
Nuffa tokkoo malee
Yeroo hunda kununsee
Dhuunfaachiseen jiraa
Lapheedhaaf oonnee koo
Dhugaa naaf jiraadhuu
Ati yaa lubbuu too

Hedduu natti ulfaatee
Gubaan jaalalaa kee
baay’ees si dheebootte
Lubbuun koo sii yaaddee
Osoo afaan qabaatee
oonneen sitti haasaasaa
Rukutee na madessee
Dhugaa akkaa raasaasaa
Sin dhokfadhee malee
miidhameetan jiraa
Kana kan na miidhee
har’a siifan hiraaaaaaa