Guyyaan ati yeroo jalqabaaf

Image may contain: one or more people and people sitting

Guyyaan ati yeroo jalqabaaf jalqaba nagaa na gaffattee eda jechuun 26/06/2011 galgala keessaa saa 2:30tti tilmaamaan guyyaan kun anaaf si gidduutti akka waxabajjii 16/2010tti Guyyaa tokkummaf jaalalaa jedhe ummannii Dr.Abiy’f kabajee Gurandhalli 26/2011 Anaaf si gidduuttis kabajamuu qaba. sababni isaa jaalallii nun waliif qabnu akka abdii ummaannii OPDP irraa qabu yoo ta’ee iyyuu qaqallattee dhuma waan jirtu natti fakkattii.
Garuu an kanan jedhuu Ati narraa akkas fagattee jiraachuun kee inumayyuu anaaf yaaddoodha. jechuun koo akka gamoowwaan finfinnee keessaa ijaramanii abbaa dhaban sana Hundumtu kan isaa na godhachuuf nattii abbala jira. yeroo kana osoo ati na bira dhaabbaattee an abbaa qabeenyaa kanati naan jettee akkam akkam gaarii turee. Dhugaa garuu jaalalli kee akka birgeder general kinfe sansalaata harkattii nan keenyee malee natti cimaadha. Ta’uus lubbuu too jireenyi koo hammaa akka biyyaa siiriyaa ta’utti taa’ee dhaabadhee ilaaluun waan nattii ulfaateef akka Dr. Abey’n Isaayaas afwarqiif xalayaa araaraa barreessee aniis xalayaa jaalalaa kana siif katabuu kooti. Inumayyuu akka activist jawar mohammed kutaalee biyyaa guutummaa oromiyaa keessaa naannaa’ee dawwatee xumuruu dadhabee sanaa , osoo jaalallii an siif qabuu si dawwachiisee si dawwachiisee xumuruun hedduu nattii ulfaata. Akkuma guyyaa eeganii obboo baqqalafi jaalleewwaan isa guyyaa eeggatanii mana adaabati ba’an sanattii aniis dhiphuuf jaalaalaa kee kanan hirirfamuu keessaa gaaf tokkoo uumaan koo na baasaa ta’a. Maalan godharee dubbiin dubbii jaalaalaati jallalli kee akka jireenya abdi illee jireenyaa koo nattii dukkaneesite. An kana waanan jedhuu in qabuu Akkuma adde burtukaan boordii filannoo taate, bordiin koof kee waa’eema jaalaalaa qofa ta’e maal akkan jedhuu in beekuu jaalalli koof kee akkaa jaalala Ertiraaf Ethiopa nuuf haa ta’uu jechuun dhaamsa barreeffama kanaati.