HAADHA TOO!

HAADHA TOO!
Kulii Tolladha.
Yaa hadha too qaalii
Harmee gudishaa too
Ummaa tiyya aayyoo
Tokko sin hin gituu
Hanga jiruu tantoo
Ummaa tiyya ummii
Tee hin dhumtu ummii
Na dhaltee rakkattee
Na guddisuuf xaartee
Ana Rafisuudhaaf
Ifii Hirriba dhabde
Ana qubsachuudhaaf
Ati beelaan teysee
Maali galanni kee?
Nin dhabe tilmaamee
Akkami dandeeyse
San hunda baadhattee?
Galanni kee hin dhumu
Himameen taramu
Jannata haa taatu
Jiruun tee tan boruu
Aayyoo gudishaa too
Yaa guuttuu jiruu too
Dadhabeen hin jiru
Midhagsituu tantoo
Barsiistuu waa hundaa
Ummaa tiyya Aayyoo
Nama akkan tahuuf
Laffaatee guddiftee
Bakka gahee arguuf
Heddudha carraayxee
Gaaruun maalin godha
Carraa kiyya taate
Si dhabe ummaa too
Murtii Rabbii taate
Booye sin deebisuu
Turtuudhan hubadhee
Ani si dhabuudhaan
Waa hunduman dhabe
Hulaa Jannaataa too
Na duraa cufame
Silaa akka kiyyaa
zalaalam naaf turte
Ani du’ee dabree
Ati naaf jiraatte
Akkasi fedhiin too
Aayyoo too gudishee
Rabbiin keenya silaa
waan fedhe Murteeysaa
Si dhabee ummii too
Nin jiraadha gaddaa
Duaa’uman siif godha
Hanga jiruu tiyyaa
Galata naaf goote
Yoomin himee fixa
Jannatan siif kadha
Kan ollaa Rasuulaa
Gaafnin hedduu gaddu
Gaafan arguu nama
Haadha Rabbi dhiiseef
Xiqqeeysee bochisa
Qananii Rabbii Isaa
Wallaalee balleeysaa
Haati namaaf turun
Qananiidha Silaa
Nama itti beekuuf
Jannata inumaa
Jannatan siif kadha
Sin jaaladha ummaa
Bakka kee kan bu’u
Eysaahi naaf dhufa
Jaalala tee himee
Hin fixu yaa ummaa
Rahmata naa godhiif
Yaa Rabbii alamaa.
……………………………………
Hadha tiyyaa fii Warra akka kiyyaa kan haati jalaa duute hunda Rabbiin Rahmata haa godhuuf.
Warri haati teeysan jirtu, Rabbi isiniif haa tursiisu.
Wanni jiru, hanga dhabamu mi’aan Isaa hin beekkamu. Namoonni haadha isin deeyse akka rabbiin hin jaalanne gootan hundi. Gaafa Haadha teeysan dhabdan sheenawuuf teeysan.
Kan akka haadhaa eeysaa argama!!!