Irreecha 2017

 

21766695_1668518543221978_2534944850149968568_nIrreecha Giddu galeessa AWUROOPPAA baayyee bareeda ture.
Koreen qindeessituu qophii Irreecha giddugaleessa Awurooppaa waan baayyee itti dadhabanii, akkan miidhagfatan. ”Osoo akka isanii kanatti hundaaf tolee” nama jechisiisa. Hawaasa jaalalaafi itita qabu fakkaatu. wal jala deemmitiifi oo een isaanii nama hinaafsisa.
Ayyaana irreechaa fi yaadannoo Wareegamtoota ilmaan Oromoo jechuun mata duree godhatanii qaqqaaliiwwan keenya wareegaman yaadachaa, aadaa fi seenaa keenya jabeeffachaa jedhaniit waan halle cufa osoo hin hambisne dambalaa godhan.
Dhangaan Oromoo hin hafne, dhiiraa dhalaa, qarreefi qeerroon, buuleessaafi buuleettiin, qaamonni midiiyaalee akka OMN, Simbirtuu, Mijuu dilbataa fi Fooddaa Latio show illee waajabila dalagaa oolan.
Kan malee artistoonni keenya, guddaafi jabaa keenya Hayiluu Kitaabaatii hanga qabsooftuu fi wallistuu Hamdiyaatti akkasumas olguddattoota hedduu warri Oromoo Holland guddisaa jiranis dhuuga.
Qophii kana miidhagsuuf hirmaannan gama hundaan godhan sirriitti muldhata. sanatu guutuu taasiseyyuu.
Malkaallee yommuu buunu haawwonni keenya akkuma isa Oromiyaa sanatti Mareehoo fi qeexala babbareedan Malkaa nuuf saaqan. aaddee Galaaneen waan faaruu qeexalaa fi Maree nurraa hin qusanne dabaaltota isii waliinu.
Dr. ‘luba’ Bantii Ujuluu immoo miiraa akaan nama qirqirsuufi haamilee namatti horuun anaannata beekumsa darbaa waan sabaa jaalalan waan Oromoodhaa nuuf qican garba guddaa sanirra.
Addunyaan tunihuu saba keenyaan akka miidhagde nutti himan. dhudhaanee..horaa bulaa deebanaa! umriin lataa jenneen.
Galgallis akkan bareeda ture. sagantaan yaadame hunduu tahuu baatellee walii galli qophii ayyaana Irreecha Giddugaleessa Awurooppa kan bara 2017 milkiin obbahe!
Manguddoon tokko, Dargaggoota achi jiran xiqqoo taajjabaniit akkas naan jedhan.” dhaloota keessan kana akka garaan hin eebbisne, isa as jiru kanatu nama rakkisa, akka ija hamtuun hin ilaalleemmoo Qeerroo biyyaa santu garaa nama nyaata.” jedhan.

Kan biraa waan Warri Hooland jedhanilleen dhagaye. Innis,” Waaqni nama uumee jennaan nutimmoo biyya Hooland uumne.” jedhan jechaan dhagaye.
Dhugumayyuu Hooland waan harkaan uuman fakkaatti…. Duuba Waaqni Oromoo immoo Oromiyaa miidhgsee nuuf uuumet, nuti qabachuu wallaallee? laata jedheen sammuyyaatti gaaffii qabadhe…
waanuma halleefuu warri Hoollandi, dursitoonni Hawaasaa fi koreen qindeessituu Ayyaana irreecha bara 2017, horaa bulaa deebanaa, hamtuun sin hin ergin jechuun fedha. Anis kunooti gara mana koo Kaaba Awurooppa-Swedenittin imalaa jira.
guyyoota muraasa booda, gaafa Fulbaana 30-2017 immoo Irreecha Sweden Kabajanna. Achiin nu haa gahu!
nagaan turaa.
Caalaa Hayiluu Abaataa