MAKMAASSA

MAKMAASSA

Kaayyoon fuula kana MAKMAASSA OROMOO wali yaadachiisuu dha                                           

 • Sareen gadheen yoo diinni dhufee foon tortore itti darbate ni biriifatti
 • Titiisaa jedhanii farsoo hin lagatan 
 • Baraa sitti hammate kaa abba kee ajjesee walin nyaadhuu,
  Baraa sii tartee kaa saree kee ajjesee gumaa bafadhuu
 • Waliigalan male alaa hin galan 
 • Waliin buluuf wal-bulchan 
 • Dabuus ejersumaatu dongoraa 
 • Ilmi dhiira gaafa dhalate du’e
 • Kan dubartiin ergite du’a hin sodaatuu                                                                                        
 • Obsi ulee hayyuuti 
 • Namni akka fardaa nyaatu gaafa akka namaa nyaate rakkata 
 • Galgalaan deemtee essa gahuuf ?
  Harree yaabattee maal dhaqqabuuf ?                                                                                           
   
 • Farda bade farda jiruun soqan 
 •  Manni abbaan gube iyya hin qabu
 • Dhugaan ni qal’aati malee; Hin citu

 • Tokko dhufuun dhirumaa dha lama dhufuun gadhumaa dha   

 • Nama yaanni miidhee; Dirmamuu hin arganii
 • Guyyaa Darbuuf Jette; Jechaa Hin Dabaree Hin Darbatiin  
 • Biddeena nama quubsu eelee irratti beeku
 • Billaachi kooluu hin qabu ,Tan qabuu dhaggaa irratti uwwisa                                                
 • Oli fiiguu dadhaban, Gadi fiigu 
 • Baredde jedhanii hintala obboleetti hin fuudhan 

 • Bishaan yoo nama nyaatu nama kofalchiisatiini 
 • Dhakaan ciisanii darbatan deebi’ee mataa nama dhaha                                                             
 • Bishaan lagaa wal hin eegu 
 • Du’a abbaatifi du’a Sangaa ilmi hin jibbu 

 • Dubbiin bay’atteef fardatti hin fe’an 
 •  Dallaan abbaa kudhanii yeroon hincufamu

 • Daa’imaa taphaa sinbiraa lubbudha 
 • Boruufuu si’abdadhe bada moluu tiyya jedhee namichi                              
 • Biyya abbaa kootiiti  jedhee injiraan moluu irratti hafe 
 • Sangaan biyya ofiitti  baroodu biyya ambaatti ni mar’ata      
 • Biyya ofiitti Lukkuun korma 
 • Biyya FARDI hin jirre HARREEN garmaamti/saggaart         

 • Wama qalte qalii tirumaan naaf gali jette jaartiin 
 • Bitaan korii mirgaan korii walgeettiin koora dha       
 • Otuu beekanii kosoodhan dadhii dadhii jedhu 
 • Akka ebbellutti sirbaan morma nama jallisaa 

 • Waa malee manni hinaaruu 
 • Waraabechi biyya hinbeekne dhaqee googaa naa afaa jedha 

 • Odoo beeknuu huuba wajjin jette sareen 
 • Kaachaa Ooluus reeffi allaattii lafuma                                                                                         
 • Harka nama tokkootiin abidda qabuun nama hindhibu 
 • Harreen waldhiitti malee ilkaan walhincabsitu                                                                           
 • Abjuun bara beelaa biddeen biddeen jetti. 
 • Sa’aa abbaan gaafa cabse ormi ija balleessa      
 • Haadha laalii intala fuudhi 
 • Jala bultiin lafaa nama butti     
 • Du’aaf karaatu gargar nama baasa 
 • Obsaan aannan goromsaa dhuga   
 • Abbaan daadhii dhugeef ilmi afaan hin’urgaahu 
 • Abbeen yoo nyaachaa bule maaddiin jala bula?  
 • Lukkun haatee hatee kan ittiin qalamtu baafte 
 • Harree hinqabduu gaangee namaa tuffatti  
 • Baraafi furguggee gad-jedhanii jala darbu 
 • Harree ganama badde galgala kurkuriin hin­-argu  
 • Fardii biraan gaha malee hinwaraanu 
 • Gadheen fira hin beektu gandaaf dallaaran buuti     
 • Warrabuu ta’een dhufaa harree ta’ii na’eegi 
 • Gad-deebtuun namaa haree ribii fuutii                                                                                         
 • Raaddi harree wajjin oolte dhuufuu barattee galti 
 • Dhiirsi harree waraabuu irra nama hin oolchitu                                                                         
 • Du’a dhoksanii awaala eessaan dhaqu 
 • Sibiilli abaan qare abbaa qale       
 • Kan argatanirra kan abdatantuu caala 
 • Nama wagga sodomaa wajjin hinfiigin
  Nama waggaa afurtama wajjin hinnyaatin
  Nama waggaa shantama wajjin hinqoosin                                                                                   
   
 • Borun hinbeeknen qoda-bukoon ishee lama                                                                                 
 • Namni bara kana ija babaase bara dhufu maraata                                                                      
 • Ofiifu hinduuti maaf ofhuuti 
 • Afaan gariin afaa gaarii caala                                                                                                       
 • Ayyaana waggaa ayaantuutu argaa 
 • Namni mana tokko ijaruu citaa walhinsaamuu 
 • Qaroomni guddatte daalle nama gooti 
 • Ni ta’a jennee harree qallee ta’uu dinnan harree gannee 
 • Eleen Cululuqaa Oolii caba hin oltu 
 • Kufani dhidhitachuun solloqaa ida’achuudha
 • Ta’a jennee harree qalle, ta’uu baannaan harree ganne
 • Erga waraabessi darbee, sareen dutti.
 • Titiisni baay’atteef qodaa hin buqqifittu 
 • Duutu duruu duutee, duutee maqaa fuute 
 • Maal haa baasuuf dhama raasuu.
 • Haa taa’uu jedhe Jaldeessi dhagaa galagalchee.