Oduu durii

Oduu durii
Sagalee Waraabessaatu bade. Harroonni Waraabessi baduu isaatti gaddan Waraabessi yuusuu didnaan “maal sagaleen Waraabessaa badee jedhanii wal-gaafatan.” “Yoo duune garaa Waraabessaatti awwaalamnaan turee; amma Waraabessa sagaleen isaa bade; yoo duune eessatti awwaalamna?” jedhanii yaada erga du’aniin booda maal akka ta’an mari’achuu jalqaban. Osoma wal-gaggaafatanuu harreen takka ta oduu guurtu oli kaatee waraabessa jalaa ilmi du’uu akka dhageette harrootaan geesse. Harroonille, “tole,” jedhan, “maarree gaarii nuuf ta’ee; amma yoo kana waraabessi dadhabaa dhaa dhaqnee haa gaafannuu achumaan araaramnaa” jedhanii wali-guuranii deeman. “Ya ilma Waraabessaa, maaltu si arge? kan gurraacha nyaatu kan adii udaanu; bakka feete dhaabbattee iyyitu/yuustu kan sagaleen kee dhagayamu; maaloo maalumatuu si tuqe?” jedhanii faarsaa booyan. Saniin booda gad tataa’anii; waraabessi hancufa liqimsaa, harroonni ammoo sodaatanii hidhiin isaanii hollataa ija keessa wal-laalan. “Maalumatuu isin jalaa tuqe? ilma keessan maaltu isin jalaa ajjeese?” jedhanii gaafatan. “Ilmi keenya dhukkubsatee du’e; isinis booya ilma keenyaa dhufuu keessaniif baay’ee isin dinqisiifanna” jedhan warri waraabessa du’ee. Akkuma isinuu beektan; akkuma isinuu dhageettan; sagaleen keenya baduun dhugaa dha; akkuma isinuu gaafattanii irra geessan waan sagaleen keenya badeefillee; kunoo gadda irra jirraa, beela irra jirraa maaluma nuu qabdanii dhuftanii?” jedhanii gaafatan jaarsoliin Waraabessaa. Harroonni gaafii kana yoo dhagayan; akka malee gaddanis, akka malee rifatanis. Maarree harroonis ija keessa wal-laalanii, “tole, maarree mari’anneeti isinitti dachaana jedhanii maqoo bayan.” Yoo mari’atan; harreen tokko yaada isaa kennate. Yaadni isaas akkana kan jedhu ture. “Hidhii keenya kan dakaa haa kutatanii nyaatanii kan jedhu ture.” Harreen biraa yaada isaa kana kan mormu kennate. ‘Lakki” jedhe, “kun hin ta’uu;” yoo hidhii keenya isa dakaa kunnee kennine, gaddaa fi gammachuu keenya akkamiin gar-gar baafannaa?” jedhee yaada mormii isaa xumure. Harreen buukurruun, ta haadhaa fi abbaa hin qabne takka harroota gurguddoo waliin turte. “Isii buukurruu tana kennineefii galla” jedhanii murteeffatanii gara teessoo Waraabessaa qajeelan. Buukurrittiin kana dhageessee harroota duuba deemte. “Mee maaliin nutti deebitan? mee maal murteessitan?” jedhanii gaafatan jaarsoliin waraabessaa. Buukurruun “anatuu dubbata! anatuu dubbata gooftaa koo!” jettee oli kaate. Dubbadhu jedhaniin. Kan dheessee baye haa bayuu, kan ammoo bayuu hin dandeenye haleelaa dha jennee murteessine jettee fiigichaan baqa isii itti qajeelte. Waraabessi harroota fuuldura turan tokko tokkoon qabee nyaate; buukurruun jalaa baate.

ODUU DURDURI Leencaa fi Ilman Namaa
Bara durii leenci tokko osoo bosona keessa deemuu daa’ima saamtonni haadhaa fi
abbaa irraa ajjeesan tokko argatee nyaachuuf yoo deemu haati fi abbaan kan du’an
ta’uu isaa argee daa’ima sana qabee gara mana jireenyaa isaatti fudhatee gale. Sana
booda waan ofii isaatii nyaatu lafeefi, waanuma ofii isaatiif dhugu mara obaasee
guddise. Mucaan sun erga guddate booda, gara dhala namaatti maxxanuu jalqabe.
Adeemsuma kanaan namoota wajjin yaada waljijjiiruu jalqaban. Achumaan “Silaa ati
ilmoo namaati, akkamitti leenca bineensa bosonaa waliin jiraachuu dandeesse?”
jedhanii gaafannaan anaaf abbaa kooti; reeffa abbaa koo fi haadha koo jidduudhaa
kaasee na fudhatee galee kan naguddise, abbaan ko kanan akka lubbuu kootti jaaladhu
46
isuma; kanaafuu, anis gara abbaakoottan gala; Isinis nagaan naa bulaa jedheenii, gara
mana abbaa isaatti gale.
Mucaan kun guyyaa sana yaa galuu malee hanguma ilma namaatiin wal argu hunda
gaaffiin kunis kan hin hafne, deebiin isaas sanuma ta’ee osoo jiruu guyyaa tokko
galgala warri ati yeroo hunda karaa abbaakoottan gala jettee leencuma kana wajjin
jiraachuudhaaf yaadda. Hanga ammaatti waan badaa tokko irratti argitee hin beektuu?
jedhanii gaafannaan waan gaaffiin isaanii itti baay’ateef, deebii tokko kennuuf dirqame.
Kunis namootaa guutuudhaaf jecha yeroo na hammatee rafu bobaan isaa natty xiraaya
malee waan tokko iyyuu wanta badaa irratti argeetu hin beeku jedheeni; jedhaa nagaan
bulaa ani kara (gara) haba koottan gala jedhee biraa bahe.
Yeroo sanatti alli (diidani) dukkana waan tureef namni hin argu, leencichi mana jala
dhaabbatee dhageeffachaa ture. Erga mucichi bahe booda dura kaatee manatti galee
eege. Erga mucaan gale booda, “maal ilma koo essa turetee dhufte? jedhee gaafate.
Mucaanis, “asumaa osoon sanyii mukaa funaannadhuu natti galgalaaye,” jedheen.
Achumaan, leencichis bakka mucaan ture waan argeef, akkasumas, waan inni jedhe
hundumaa waan dhagaheef, aaree eeboo manaa qabu fuudhee “hoodhu na waraani!”
jedhee mucaatti kenne. Achumaan mucaanis reeffa haadha kootiifi abbaa kootii
gidduudhaa na kaastee naguddiftee, ammaan na geessee, ani ofan waraana malee
akkamittan si waraana? jedheenii deebiseef. Achumaan mucaanis ajaja dirqamaa waan
itti ta’eef, leencicha waraane. Leencichis erga waraanamee booda, erga na waraantee
hanga madaan koo fayyutti, wanta argatte mara natty funaaniitii na dhibamsiisi.
Jedheen mucaanis tole jedhee, waanuma argate funaanee hanga madaan isaa fayyutti
dhibamsise. Leencichis erga nadaan isaa fayye booda, koottu yaa ilma koo jedheenii
laali, madaan ati eeboodhaan nawaraante fayye: jechi ati gaafa sana mana fira kee
teechee jette sun garaa kootii hin baane ani guddisee si hin nyaadhu; atis gara fira
keetii; anis bobaa xiraa’aa kootii wajjin kara bosona kootii jedheenii gaggeesse
jedhama.Baressan Gadaa Hunde

Oduu Durii Baratoota Afaan Ingliffaaf
1 Yeroo durii,namni gamni tokko biyya gaara qabeessa tokko keessa jirata ture. Biyyittiin baay’ee baredudha. Garuu,yeroo hunda nyaata garii argachuun rakkisaa dha.
1 A long time ago, there was a wise man living in a mountain country. The country was beautiful. But it was always difficult to find enough food.
2 Namootni biyyittii kanaa gara biyyoota gaara dhabeessaatti deemuuf murteessani. Yeroo cabbiin baquu jalqabu,qabeenya isaanii mara hunda borsaa isaanitti naqatu. Hamilee gadaan makameen Namtichu gamnaa fi olootni isaa bakkee kana gadhiisanii ka’ani.
2 The people of the High Country decided that they would travel together to the Low Country. When the snow began to melt, they packed all they owned into their wagons. With anticipation mixed with sadness, the wise man and his neighbors left their High Country homes.
3 Namtich gamni kun akkuma manaa bahaniin waan tokko hubate. Guyyadha guyyatti osuma deemaa jeranii,irreen isaa inni mirgaa isa burkutaa’e. Akka fagaachaa deemaniin dadhabaa dhufan. Waan sadii namticha gamna kana dinqsiisani. Tokkoffaa,yeroo mandara keessa dhaabatu hunda dandhabiin irreesaa itti dhaga’ama. Lamaffaa,yeroo imaaltonni biyya kana irraa deeman galgala galgala abida birratti walga’anii odeessan irreen isaa jaabaachuu isaa hubate.
3 The wise man noticed something strange taking place soon after they began their journey. As they traveled day after day, his right arm began to feel stiff. The further they traveled from the High Country, the weaker it became. Three things puzzled him. First, his arm always felt the weakest whenever they stopped in a village. Secondly, he noticed that when the travelers from the High Country gathered around a fire at night to talk among themselves, his arm became strong again.
4 Kalqi isaa inni sadaffan immoo bayee isa dinqsiise. Yeroo irree isaa dugada isaa duuba godhatu,dhukubnii fi ofjibinsi tokko illee itti hin dhaga’amu.
4 His third discovery puzzled him the most. When he put his arm behind his back, it no longer felt stiff and useless.
5 Guyyaa tokko namtichu gamni kun ni jeeqame. Akkuma borsaan isaa dadachaasee karaa gaaraa kanarra deemaa jiruun oloota isaa borsaa qabatanii fuuldura isaa jiran arge. Namootni kaanis irree isaanii duuba isaanitti gargalchuun akka deemaa jiran hubate. Akkuma itti hiiqaa dhufeen,namoota duloomaniif akkasuma irree isaanii finyoodhaan hidhataniiran arge.
5 One day the wise man was startled. As his wagon rounded a bend in a high mountain road, he looked down on his neighbors’ wagons ahead of him. He realized that many others were also holding an arm behind their back. As he looked more closely, he saw that some older people had even tied their arm in place with a rope.
6 Maaliif akkas godhataniiru? Jedhee ajaa’ibame.
6 Why, he wondered, was this happening?
7 Dhumaratti biyyoota gaareen hin qabne kanra gahanii. Qileensi isaa qorraa ture. Dacheen ishee midhaan, bosonni ishee immoo xaawulaa manaaf ta’an oomishitti. Jireenyi kan hamilee qabdu fakkaatti. Abdatan,irreen isaanii burkutaa’uu irraa kan hafe. Dhabbii cimaa kana kan fide qileensa biyya gaara dhabeesaa kan irraan kan ka’e dha oduun jettu ni jirti. Namootni tokko tokkomaa biyya kan keessa turuuf, akkamittiin akka jiraatan barachuu qabu jedhu.
7 At last they reached the Low Country. The weather was warm. The fields would produce grain and the forests would supply lumber for their houses. Life looked promising. Promising, that is, except for their weak arms. It was rumored that the Low Country’s air caused this strange weakness. Some of the people even said they must learn to live with this weakness if they wanted to stay in the Low Country.
8 Namootni duloomanii fi ijooleen hojechuu qabu. Lafa qulquleesan,midhaan facaasan fi muka mana haaraa ijaaruuf qopheessan. Namni biyya gaara qabeessa keessaa wayyaa hodhu tokko kootii irree butute kana iddooti deebsu hodhe. Akkasumas kootii gogaa irraa hojetame kootii kana irra darrabuun ba’a ulfaataan akka hin qooqne godhe. Garuu kootii haraadhuma kanaanuu hojiin akka garaatti hajetamuu hin dandeenye waan harka tokko qofaa fayyadamaniif.
8 The adults and children set to work. They cleared the land, planted crops, and prepared lumber to build their new homes. A High Country tailor sewed a new kind of coat that would hold the useless arm in place. He also put leather on the coat so the shoulder could push heavy loads. Even with the new coat, however, work was slow because everyone used only one arm.
9 Namtichi gamni kun ammas waa haaraa tokko hubate. Tokkoffaa,akkam isaan dhukubu ille ijooleen ammas irree isaanitti fayadamuun hojii jalqabuu isaanii hubate.Lammafaa,namtichu gamni kun kan inni hubate,yeroo namootni biyya gaara qabeessa kana irraa dhufan mana tokko keessatti walga’an,akkasumas balbala isaanii fi foddaa isaanii yeroo cufatan dadhabiin hunda irraa,namoota dulooman irraarree,ni bada. “Dhuguma” jedhu namootni baayeen,”kuni qileensi biyyi gaara dhaabeessaa rakkina tokko qabaachuu isaa agarsiisa.”Namootni baayeen furmaatni kanaa manoota qilleensa hin gashine biyya gaara dhabeessa kana keessatti ijaarudha yaada jedhu irratti walii galani. Garuu,namtichi gamini kun baayee aja’ibame yeroo ijooleen dadhabanii turan ala yeroo taphatanii fi hojjetan jabaachaa dhufuu isaanii yeroo argu.
9 Again, the wise man noticed a strange thing. First, he noticed that–even though it caused them pain–the children soon began using their weak arm again. Secondly, the wise man noticed that whenever the High Country people met together in their first buildings, if they shut all the doors and windows, strength returned to the arms of even the oldest men and women. “Surely,” most said, “this proves that the Low Country air is at fault.” Most agreed that the only solution was to build houses so strong that all Low Country air could be kept outside. But the wise man was puzzled most because the children seemed to become stronger while playing and working outside in the Low Country air.
10 Namtichi gamni kun namoota olaa isaa biyya gaara qabeessa irraa dhufan osoo irree tokkitiin mana ijaarachuuf yaalani arge. Namootni kuni haala kanaan rakkachuu isaanii soda guddaan itti dhaga’ame. Kootich haaraan harkuma tokkoon dafa dafanii akka hojetan isaan gargaare. Garuu bonni dhufaa jiraatu illee manas ta’e midhaan kan isaaniif xumuraamaa jiru hin jiru haala ammaan yoo itti fufan.
10 The wise man watched his High Country neighbors trying to build their houses while using only one arm. He became fearful for his people’s welfare. The new coat helped them work faster with one arm. But winter was coming and neither the houses nor the crops would be ready if everyone continued to work with one arm behind their back.
11 Namtichi gamni kun ijjoolle arge sana irraa waan tokko barate. Isaa dhukubaa jiraatu illee irraa isaa jabeefachuu kan danda’u yoo hojii cimaa ittiin hojete qofaadha. Bonni waan dhufaa jiruuf mana isaa hojjetachuu akka qabu hubate. Garuu,mana isaa osoo ganni hin dhufiin fixuu kan danda’u yoo harka isaa lamma fayyadame qofaa akka ta’e beeka. Namtichi gamni kun mana isaa dafee fixuuf guyyaati yeroo ta’e irree isaa jabeessu irratti akka dabarsuu qabu murteesse.
11 The wise man learned a lesson from the children. He realized that–even though it was painful–using his weak arm for hard work was the only way to make it strong again. Because winter was coming, he knew that he could not stop working on his house in order to spend all his time trying to make his arm strong. But he also knew that he could not finish his house before winter unless he used both arms. The wise man decided that if he was to finish his house before winter, he must spend some time each day strengthening his arm so that he could finish his house more quickly.
12 Akkuma jedhee namtichi gamni kun irra isaa jabeessuu fi mana isaa hojeechuu itti fufe. Osoo ganni hin dhufiin mana isaa fixate.
12 The wise man spent time each day both strengthening his arm and working on his house. He finished his house before winter.
13 Namootni biyya gaara qabeessa sana irraa dhufan garii osoo midhaan hin ga’iinii fi osoo mana isaanii hin fixatiin waan cabbiin itti bu’eef ni dhumani. Waan hojichi nu jalaa dhaabbata jedhanii yaadaniif suuta hojjetaa turani.
13 Some High Country people perished that winter because the snow came before their crops were harvested and their houses finished. They had worked slowly every day because they were afraid to stop working on their houses long enough to strengthen their weak arm.

14 Yoo biyya United States keessa jiraachaa Afaan Ingliffa sirritti hin beektu taate,ati harki kee tokko duubatti hidhamee jiraachaa jirta. Maatii kee gargaaruuf hojjechuu qabda. Garuu Afaan Ingliffa barachuuf hin yaaltu yoo ta’e, jireenyikee fulduraa murtaa’aa ta’a. Spoken English Learned Quickly barumsi jedhamu kan laatamu akka ati manatti qo’atuu fi ammas hojii argatuuf. Yoo Ingliffa yeroo dhaa yerootti ji’a ja’aa hanga waggaa tokkootii qo’atte dandeettiin Ingliffaa kee ni foyyeffatta. Akka miindaa guddaa argattu si godha,uummata kee keessatti jireenya gaarii jiraatta,akkasumas ijoolleen kee mana barumsaa galanii yemmu baratan waliin odeessuuf si gargaara.
14 If you live in the United States and cannot speak English well, you are living as though one arm was tied behind your back. You must work to support your family. But if you do not spend time each day learning English, you will be limited for the rest of your life. Spoken English Learned Quickly was written so that you can study at home and still hold a job. If you will regularly study English each day for six months to a year, your English will greatly improve. You will be more able to earn higher wages, live more effectively in your community, and talk with your children as they learn English in school.
Oduu durii
Sagalee Waraabessaatu bade.
Harroonni Waraabessi baduu
isaatti gaddan Waraabessi yuusuu
didnaan “maal sagaleen
Waraabessaa badee jedhanii wal-
gaafatan.” “Yoo duune garaa
Waraabessaatti awwaalamnaan
turee; amma Waraabessa
sagaleen isaa bade; yoo duune
eessatti awwaalamna?” jedhanii
yaada erga du’aniin booda maal
akka ta’an mari’achuu jalqaban.
Osoma wal-gaggaafatan uu
harreen takka ta oduu guurtu oli
kaatee waraabessa jalaa ilmi
du’uu akka dhageette harrootaan
geesse. Harroonille, “tole,” jedhan,
“maarree gaarii nuuf ta’ee; amma
yoo kana waraabessi dadhabaa
dhaa dhaqnee haa gaafannuu
achumaan araaramnaa” jedhanii
wali-guuranii deeman. “Ya ilma
Waraabessaa, maaltu si arge? kan
gurraacha nyaatu kan adii
udaanu; bakka feete dhaabbattee
iyyitu/yuustu kan sagaleen kee
dhagayamu; maaloo maalumatuu
si tuqe?” jedhanii faarsaa booyan.
Saniin booda gad tataa’anii;
waraabessi hancufa liqimsaa,
harroonni ammoo sodaatanii
hidhiin isaanii hollataa ija keessa
wal-laalan. “Maalumatuu isin jalaa
tuqe? ilma keessan maaltu isin
jalaa ajjeese?” jedhanii gaafatan.
“Ilmi keenya dhukkubsatee du’e;
isinis booya ilma keenyaa dhufuu
keessaniif baay’ee isin
dinqisiifanna” jedhan warri
waraabessa du’ee. Akkuma isinuu
beektan; akkuma isinuu
dhageettan; sagaleen keenya
baduun dhugaa dha; akkuma
isinuu gaafattanii irra geessan
waan sagaleen keenya
badeefillee; kunoo gadda irra
jirraa, beela irra jirraa maaluma
nuu qabdanii dhuftanii?” jedhanii
gaafatan jaarsoliin Waraabessaa.
Harroonni gaafii kana yoo
dhagayan; akka malee gaddanis,
akka malee rifatanis. Maarree
harroonis ija keessa wal-laalanii,
“tole, maarree mari’anneeti isinitti
dachaana jedhanii maqoo bayan.”
Yoo mari’atan; harreen tokko
yaada isaa kennate. Yaadni isaas
akkana kan jedhu ture. “Hidhii
keenya kan dakaa haa kutatanii
nyaatanii kan jedhu ture.” Harreen
biraa yaada isaa kana kan mormu
kennate. ‘Lakki” jedhe, “kun hin
ta’uu;” yoo hidhii keenya isa
dakaa kunnee kennine, gaddaa fi
gammachuu keenya akkamiin
gar-gar baafannaa?” jedhee yaada
mormii isaa xumure. Harreen
buukurruun, ta haadhaa fi abbaa
hin qabne takka harroota
gurguddoo waliin turte. “Isii
buukurruu tana kennineefii galla”
jedhanii murteeffatanii gara
teessoo Waraabessaa qajeelan.
Buukurrittiin kana dhageessee
harroota duuba deemte. “Mee
maaliin nutti deebitan? mee maal
murteessitan?” jedhanii gaafatan
jaarsoliin waraabessaa.
Buukurruun “anatuu dubbata!
anatuu dubbata gooftaa koo!”
jettee oli kaate. Dubbadhu
jedhaniin. Kan dheessee baye haa
bayuu, kan ammoo bayuu hin
dandeenye haleelaa dha jennee
murteessine jettee fiigichaan
baqa isii itti qajeelte. Waraabessi
harroota fuuldura turan tokko
tokkoon qabee nyaate;
buukurruun jalaa baate.

MAMMAAKSA OROMOO
“Hamma Ija kooti eenyutu naaf kajeela?” jette sareen
***
“Dubbiin mammaaksa hin qabnee mannaa ittoo sogidda hin qabne wayya”
***
“Jarjaranif Abbaa dura hin dhalatan”
***
“Aartu qotadhu” jedhe namichi saree biddeen dhoowwatee.
***
“Ajjeechaarra sukkuummaan sodaadha” jette tafkin.
***
Of-jajjuun loon lamaa, tikseen kuma lama.
***
“Nama fardaan barbaadan lafoo argatu”
***
“Sangaan biyya ofiitti bookkisu, biyya ormaatti ni mar’ata”
***
“Silaa dhufa hin ooluu, kajeelaa dura waami”
***
Dhamaatuun dhama raaftee “weessootu na dide” jetti
***
“Ijjii fi ijoolleen tika baddi”
***
“Bagan si’arge” jennaan,”bagan si hin dhokatiin” jedhe hattuun abbaamanaatiin.
***
Hamma Namaa hin Geessuu Cabsa namaa hin teessu!

Afaan Hamii Bare Utubaatti hasaasa !

Namichi Guyyaa Bofa arge halkan Gaaddidduu isaa dheesse!

Waan Dabruuf maqaa hin dabarre hin fuudhan !

Hin barihu Seetee Gorduubatti hadde !

Anatu Caalaan Ciinciraa haaduu afaan buute !

Gubattee hin beektuu ibiddatti gamti !

Laftis bahii jette jaartiin faeda irraa kuftee !

Jaartiin Bara Buttaa Duudde hoo Luboo Jechaa hafti !

Akka Durii fi Harka xuriitti hin hafan !

Ani hoo duruu gubattuu dha jette beddeen mana keessa gubattee !

Keessa namaa hin beektuu keessa qabattee namaa kenniti !

Sangaan bara qote hedata !

Waan uffattu hin qabduu aguuggattee haddi !

Karaan Sobaan dabran galatti nama dhiba!

Hantuuti haadha jalatti gumbii uraa barti !

Namni dhukkubsataa manaa qabu du’a gahii namaa hin oolu !

Hojiin Waaqayyoo fi kolfi saree hin beekamu !

Haadhaa fi adurree hin dhaanan !

Warri guddaan aduurree wasaasaa baata !

Adurreen keessi bineensa !

Maraatuu keessi gamna !

Waaqayyo beekee bofa miila dhowwate !

Waan Waaqni qocaaf kaa’e illeettiin hin fudhattu!

Foon lafa jiru allaattiin muka irraa wal lolti !

Waraabessii biyya namni isa hin beekne dhaqee itillee naa hafaa jedhe !

Manni of – jajjuu karaa dura

Bor hin bekneen qoda- bukeen ishee lama!

Kan of jaju hin dogoggoru !

Haati mimmixaa kanuma kootu guba jetti !

Ija jabeessa irraa sirbi hin fokkisu !

Duulli amma oduu hin gahu !

Iyyaniif dhalcha hin ta’u jedhe korbeessi hoolaa korbeessa re’eetiin !

Mana aanu malee mana aaru bira hin dabran !

Ollaa fi Waaqatti gadi bahu !

Ollaan bultee beeka akka itti bule abbaatu beeka !

Itti qabataaf cidhi ollaa jira !

Garbittii lubbuuf fiigdu ollaan qophee dha jedha !

Garbittiin gargaarsa argatte majii dhoksiti jedhan!

Itti fufa ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *