Ofii hirkoo qabatee

Ofii hirkoo qabatee
gubbanatti na laatee
dhuga jiru dhoksitee
soban na bokoksiitee

gafiin si gafadhee
Bakka itti sif laadhee
jettee na sobuun kee
gaariin amaala kee

xura’aa laqqatee
karara erga kaatee
dharri dhuga fakkatee
maaf sitti mullattee

dhugano dhugadha
addunyaan bal’adha
jaalallo nafii dha
kee kun maf cinqidha ????

na go’omsuu yaaltee
haala ofii mijefattee
amaala kee gattee
sobaniis of faaltee

kun sirra eegamu
dhugan haa beekamu
karaan adeemamuu
gaddan xumuramuun

kanatti gammadare
sitti garan aaree
sobdufuu in jiranuu
gadhef harka in laannu

Soba maltu fidee
walii gadii fiddee
na go’omsuu yaalta
sobaf kara laattaa

mee amalli barataa
kafana fakkataa
gara boore in qabnee
nama waaqa in beeknee

yookiin waaqa hin sodattu
saafuu hin raajattu
garam qabuu laataa
hin qabum furmaata

namni tokko tola
na goote hokkola
ma go’omsaa yaalte
garan na beekkate

sin jaalladha malee
homalle hin wallalle
irrumaa sif darbaa
boro situu gabbaa

jedhen itti dhiisee
garadhan gad ciisee
guyyaa gafa kamisa
mee maaloo na dhiisaa

Aariidhaan na guttee
ofii kee boqottee
jibba gara qabduu
jecha gaggababduu

sardama natti himtee
jibba gumachitee
garan na gubate 
egaa mal buufattee ?????