Roobni waqtii arfaasaa

Image may contain: 1 person, beard and close-up

Roobni waqtii arfaasaa itti roobee akka
burqaa baddeessaa jalaa ganamaa fi galgala
mirgisee taalila burquutti burqaan
jaalalaa kee keessaa kooti burqa. Dirri oonnee koo keessa kootti
akka ooyiruu arfaasaa qotamee bullaa’ee
diimatee alatti ba’ee waan mul’atu natti
fakkaata.
Qotee bulaa qaxaleen osoo argee meesee
xaafii waan facaasun seha. Keessi koo
madaa dha. Madaa madaa’ee waan qoorsu
dhabe. Akka madaa jaldeessaa horfaan itti
baay’atee har’a bor fayyaa osoon jedhuu
ittuu madaa’ee na dhiige……. 
Imimmaan jaalalaaan ergan cuubamee oolee buleera inumayyuu birraa urgaa’a birraa jaalala fi gammachu kanattii…….

….. maal si jaallachuun koo cubbuu ta’ee jedhee yoon of gaafadhee, gonkumaa gonkumaa jaallachuun cubbuu miti, garuu nama jaallatamuu qabuu jaallachuu dhiisuun cubbuu ta’uu in oluu jedhee yaada Kootin buusee wajjiin kufee kaasaa kun hundi yeroo jireenya koo keessatti wal tumee na dhiphisee of na jibbisissee yaadni kee na jeequu ati quba hin qabduu nan barbachiisu jechuu malee rakkachuu koo yaadan dhiphachuu koo hin beektu.