Uruurseen raffisaa onnee koo madoofte

Uruurseen raffisaa onnee koo madoofte
Guyyaa dhufee darbuu si arguu yaaddattee
Jaalalaa maraatan erga ati na dhooftee
Lubbuun koo gaggabdee ofuma wallaltee

Sin jaalladhee malee
Homallee in wallallee
Si go’omsuuf jechaa
Daba tokkoo in yaallee
Oonnee si jaallatee
Jibbaa keen in faallee
Har’as si dheeboodheen
Homallee in argannee

Weerarameen jira
Samichaa gar malee
Dhunfaatameen jira
Kan in taaneen hiree
Har’allee sin eegaa
Abduu in muradhuu
Haala in ilaaliin waan darbee yaadadhuuuu