walaloo

MIJUU TOO…..

Mijuu too…..
Qilleensa keessa kootii hargansuu somba kiyyaa,
Dhuha lafee tootii dhiiga onnee tiyyaa,
Surrii sammuu tootii qaroo ija tiyyaa,
Sii waa mara kootii ati lubbuu tiyyaa,
Qaama koo utubdee,
Kakkabdee ol qabdee,
Diriirsitee ol dhaabdee,
Gaaddisa naaf taataa yoo aduun na gubdee,
Bullukkoo naaf taata yoo qoorri na hubdee,
Gubbaa koo uwwiftee,
Keessa koo oowwiftee,
Gammadu gammaddee bohara naaf qooddee,
Na daran dhipphattee gadditaa yoon gaddee
Na jajjabeessita rakkadhuus rakkattee,
Waa mara naaf jattee keessa dabaartee,
Wareegama cimaa jaalalaaf kafaltee,
Na jiraachiifta ifiifiis jiraattee.

Hundinuu ni dabraa abshiir yaa lubbuu koo,
Jattee sirreesitee mijjeessitaa abdii koo,
Na waliin qooddatta bal’oodha fi rakkoo,
Si malee hin garree hin qabuus nam-tokkoo,
Ceetee naaf dirmattaa sii naaf taha irkoo,
An si dhabnaan duwwaa gatiin qabuu humaa,
Keessi koo ona siiniin kabajamaa,
Mijuu too si malee ani hin tahu nama,
Gurri kiyyaa duudaa qaroon tiyya jaamaa,
Cinaachi koo hir’uu an siinin guutamaa,
Siinin ol godhadhee tarkaanfadhee deemaa,
Siinin firii horee maqaan koo yaamamaa,
Azalaan tiyya bar siini unkuramaa,
Silaa atiin jirree hiddi koo citee ardiirra dhabamaa.

Yoon beelahu nyaataa,
Yoon dheebadhe bishaan, yoon daare uffata,
dhukkubsadhuu ammoo qorichaa naaf taataa,
Wal’aantuu keessa kooti dhibee koo baraartaa,
Na biraan dhabamiin lubbuu koo eewaltaa,
Na cinaan fagaatin natti as dhiyaadhuu,
Ati jiruu tiyyaa tahuu kee hubadhuu,
Gonkuma si malee dandaheen jiraadhuu,
Mijuu too……….! An siin mijjeeffadhaa,
Qabbaneessituu too an siin maraarfadhaa,
Hanga xumuraatti an siin kunuunfadhaa,
Umrii tiyya guutuu dhugaan si jaaladhaa. x

kitaaba kuusa walaloo

 

 

Ani si teejjabee

Namni gadaa tanaa
Nuy bineensa hin gahu
Hundu wal tuffataa
Walif hin abboomu
Yoo kuuni mirga jedhe
Kuuni bitaan yaabbataa
Inni humna qabus
Irree isaa abbdataa
Wal tuffiin hammattee
Anatu caala jedha
Bineensota ilaalaa
Fakkeenyaaf jaldeessa
Hoomadhaan socho’ee
Gamtummaa jabeessaa
Isin hoo? Ilmaan namaa
Maaltu isin facaasaa?
Ani isin taajjabe
Bineensi daggalaa
Tokkummaa jabeessaa
Hunduu walif galaa
Akka madaa woraabo
Hooqu hin baay’isina
Dubbii gatii hin qabneef
Dhara hin hoo’isina
Mee walif abbooma
Wal hin tuffatina
Nuun jetti Qamaleen ,
Bineensi daggalaa !!!

Eenyuuf na Jibbita?

Ofii koof jiraadha
yoom siree sii afaa
jibbitus jaalattuus
jiruu tiyya oofaa
anis anuma kaa
atis sima malee
hamattus eegeedha
situ duuba oolee
ana jaallattullee
maal kankee naa gootaa
ana jibbitullee
mee maal ana gootaa?
Jiruu koo jibbitus
maal koo narraa miitaa
hinaaftus ofiikee
namaa gadi taataa+2