Xalayaa Jaalalaa

Image may contain: 1 person, smiling, sitting, flower and outdoor

Enyuun si fakkeessu
kumatama keessaa
abaaboon si qixxeessuu
dararawaan keessaa
innoo colligee badaa
waktiisatti in darbaa
waaqayyoo sodadhe
sila sittan sirbaa
caarraa jireenyaattin
sirraa adda fagadhuu
kan rabbii na argu
boqonnaa in argadhuu
jaalalaa keen miidhamee
yoommun waxalamuu
callistee in ta’in
waa itti haa falamuu
rabbii guddaan kadhaa
naf haa kennuu obsaa
maqaa kee dhaga’uuf
gurratu natti hursaa
miiraa bojii’ameen
ergaan si jaalladhee
waaluman jaalladhuu maqaasan dagadhee
dur obbooroo ka’een
uumaa koo kadhadhaa
amma ergan si baree
bariin ka’een kaadhaa
si argachuun yaala
tasaa sin argadhuu
kennan sif qaphee
dhufee enyuutti sif
laadhuu ??????
Jaalala keen miitee
tokkichaa oonnee koo
tole naf in jettu mal
qabaree rakkoo
jecha tole jedhuu
si biraan eegadhaa
ati callisnaanii
tarii nan maradhaa
ofii koof in jedhu
gaariin sumaaf hawwaa
guttadhee yommuun jedhu
asiin nattii qawwaa
obsaan naf hin laatuu
waa’ee jaalalaa kee
qabeenya hin dabarreedha
gaariin amaala kee
amaala kee sanan
erga na boojitee
jaalalaf garboomi 
amanii furadhuu
sif dhiyessee hin beekuu
ulaaga si miidhuu
akkan si jaalladhu
qofa anaf barii
ol seensisuu yaalii
irra banii barrii